weblog voeding, gezondheid en milieu

Archief | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept  | Oktgezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

 

20 juli


Sinusitis of bijholtenontsteking

Ontsteking van het neusslijmvlies van de sinusholten, meestal als gevolg van een bacteriŽle infectie. Sinussen of bijholten van de neus zijn hol en met lucht gevuld en door kleine openingen verbonden met de neusholte. Ze zijn bekleed met slijm. Er zijn de voorhoofdsholten, de kaakholten, de wiggebeenholte en de zeefbeencellen. Deze holten zorgen voor resonantie van de stem en voor vermindering van het gewicht van de schedel.  Omdat de zwelling van de neusslijmvliezen een belemmering is voor de verluchting van de sinusholten, kan een ontsteking van de sinussen ontstaan.

http://www.geocities.com/lucasvo/sinusitis.html


Zorgverzekeraar moet klant beter informeren

De NZa wil dat de informatievoorziening van verzekeraars over de aanvullende verzekering verbetert. Verzekeraars mogen alleen spreken van 100% vergoeding als daarop geen enkele uitzondering is. Ook moeten call centers van verzekeraars klanten beter informeren. De NZa heeft afgelopen mei een meldpunt geopend, daar kwamen in korte tijd 281 klachten binnen. De NZa verzoekt de verzekeraars per brief tot verbetering. Met een aantal verzekeraars voerde de NZa een gesprek, zij komen gedupeerde klanten tegemoet. Ook hebben zij de informatie inmiddels aangepast. De NZa heeft de vergoedingsoverzichten van alle verzekeraars onderzocht.

Het meldpunt dat de NZa mede naar aanleiding van een uitzending van het programma Kassa opende ontving in enkele weken tijd 281 klachten, hoofdzakelijk over de aanvullende verzekering. Bijna alle ziektekostenverzekeraars spreken in hun vergoedingsoverzicht bij een aantal zaken van 100% dan wel volledige vergoeding, terwijl er uitsluitingen zijn die daarbij niet worden genoemd. Consumenten worden hierdoor op het verkeerde been gezet.

De NZa hecht grote waarde aan eerlijke en volledige informatie. De consument is immers afhankelijk van die informatie bij het maken van een keuze voor een zorgverzekering, dus daar mogen geen haken en ogen aan zitten. Als in de voorwaarden sprake is van 100% vergoeding of volledige vergoeding dan moet die vergoeding ook daadwerkelijk 100% zijn. Bestaan er uitsluitingen dan betreft het geen 100% vergoeding of volledige vergoeding. De betrokken verzekeraars hebben te kennen gegeven dat zij aan de klachten tegemoet komen en dat de betrokken klanten de rekening alsnog volledig vergoed krijgen.

Een andere veel voorkomende klacht is dat een klant bij het call center van een verzekeraar vraagt of een bepaalde behandeling vergoed wordt. Het antwoord is 'ja', maar enkele weken later ontvangt de klant toch een rekening. De NZa vindt dat de informatieverstrekking door call centers te wensen overlaat en heeft de verzekeraars hierop aangesproken. De NZa gaat steekproefsgewijs controles uitvoeren op de informatieverstrekking door de call centers. Indien nodig treedt de NZa handhavend op.

De NZa is mede naar aanleiding van de klachten een onderzoek gestart naar de transparantie van alle vergoedingsoverzichten, van alle ziektekostenverzekeraars. Het onderzoek richt zich naast de vergoedingsoverzichten van de aanvullende tandartsverzekeringen op vijf andere veelvoorkomende verstrekkingen (alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie, plastische chirurgie, verloskundigenzorg/kraamzorg en buitenland). De overzichten hiervan waren op enkele uitzonderingen na op orde.


ItaliŽ: een menu om gezond te eten in het ziekenhuis

De minister van Volksgezondheid, Livia Turco en de president van SLOWFOOD, Carlo Petrini hebben een protocol ondertekend wat ervoor dient te gaan zorgen dat in ziekenhuizen een correcte voeding aan de patiŽnten aangeboden wordt. Er is internationaal aangetoond dat het welzijn van de patiŽnt naast de nodige zorg ook verbetert door volwaardige, juiste voeding.

http://press.slowfood.it/press/ita/leggi.lasso?cod=3E6E345B1181b2317Eyis13B0C71

xxx


Kennis Beter Delen 4 - 6 en 7 maart 2008

Het landelijke implementatiecongres Kennis Beter Delen is een tweedaags congres waar mensen van elkaar leren hoe ze met zorgvernieuwing om kunnen gaan. Het congres vindt eens in de twee jaar plaats. Kennis Beter Delen staat voor: interactiviteit en een op de praktijk gerichte insteek. De sfeer is informeel en er heerst een praktische bedrijvigheid. Op het congres komt de vraag aan de orde hoe men beschikbare kennis en innovaties in de praktijk van de zorg en preventie kan toepassen. De toepassing van nieuwe inzichten wordt belemmerd door een veelheid aan factoren, zoals het gewoontegedrag van zorgverleners, het ontbreken van leiderschap in het management of de starheid van ons zorgsysteem. Kennis van implementatie hebben, is voor hulpverleners, managers en beleidsmakers binnen de (preventieve) zorg onmisbaar.

http://www.kennisbeterdelen.nl/


Geneesmiddelenwet in werking

Op 1 juli 2007 trad de Geneesmiddelenwet in werking. Deze wet vervangt de oude Wet op de Geneesmiddelenvoorziening en de daarop gebaseerde lagere regelgeving. Hieronder zetten wij de voor artsen belangrijkste wijzigingen op een rij. ‘Off label’ of buiten de geregistreerde indicatie voorschrijven is nog slechts toegestaan als daarover binnen de beroepsgroep een standaard of protocol is ontwikkeld of (als dat (nog) niet is gebeurd), als overlegd wordt met een apotheker.

http://knmg.artsennet.nl/content/articles/9366/AMGATE_6059_100_TICH_R195940398029678/

 


19 juli


Video - Permaculture


Raad van State - Bomen in Schinveldse bossen mogen niet worden gekapt

De minister van VROM heeft in 2006 ten onrechte besloten het afzagen van bomen mogelijk te maken in een gebied van 20 hectare in de Schinveldse bossen in de gemeente Onderbanken. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (18 juli 2007). Onder andere de gemeente Onderbanken had bij de Raad van State een beroepsprocedure tegen het besluit van VROM aangespannen. Gevolg van de uitspraak is dat Defensie, eigenaar van het bos, op dit moment geen bomen meer mag kappen ten gunste van de NAVO-vliegbasis in Geilenkirchen.

De minister wilde de aanleg en instandhouding van een obstakelvrije vliegroute mogelijk maken ten westen van de start- en landingsbaan van de NAVO-vliegbasis in Geilenkirchen. De vliegroute voldeed niet aan de NAVO-vliegveiligheidsvoorschriften. Al geruime tijd bestaat verschil van mening tussen de gemeente Onderbanken en de minister van VROM over de maatregelen die in de Schinveldse bossen moeten worden genomen. In juli 2005 heeft het gemeentebestuur van Onderbanken besloten dat de top van slechts acht bomen mag worden afgezaagd. In augustus 2005 heeft de minister van VROM een zogenoemd NIMBY ("Not In My Backyard") - besluit genomen, omdat zij van mening was dat het besluit van het gemeentebestuur de in haar ogen noodzakelijke werkzaamheden in de Schinveldse bossen niet mogelijk maakte. Met een zogenoemde NIMBY-procedure kan de minister van VROM taken en verantwoordelijkheden van de gemeente overnemen en zelf die besluiten nemen, die de minister noodzakelijk vindt en waar de gemeente niet aan wil meewerken.

In de uitspraak oordeelt de Raad van State dat de minister voor een gebied van 13 van de in totaal 20 hectare niet bevoegd was de NIMBY-procedure te voeren, omdat 'niet aannemelijk is geworden dat de noodzaak bestond binnen dit deelgebied op korte termijn bomen te kappen'. De Wet op de Ruimtelijke Ordening stelt een urgentiecriterium als voorwaarde om een NIMBY-procedure te voeren. Voor het gebied van 13 hectare is niet aan deze voorwaarde voldaan. Voor de overige 7 hectare is de Raad van State van oordeel dat het besluit van de minister van VROM onzorgvuldig is voorbereid en niet deugdelijk is gemotiveerd. Dit geldt voor de aspecten van geluidsoverlast, uitstoot van verbrandingsgassen, stof en kerosinedampen, gezondheidsproblematiek, grondwaterbescherming en natuurwaarden van het omliggende gebied. Zo had de minister naar het oordeel van de Raad van State onder meer moeten motiveren 'waarom de mogelijk gemaakte toename van de geluidsbelasting, hoe gering ook, desalniettemin naar haar mening aanvaardbaar is', gelet op de reeds bestaande geluidsoverlast. Ook haar standpunt dat de veranderingen in de uitstoot van schadelijke stoffen en de geluidhinder geen negatieve effecten op de volksgezondheid zullen hebben, is volgens de Raad van State niet deugdelijk gemotiveerd. De minister heeft hier geen onderzoek naar verricht. Het is de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak heeft gedaan over een zogenoemde NIMBY-procedure. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.


Video - Cough syrup risks

http://www.contemporarypediatrics.com/contpeds/article/articleDetail.jsp?id=412510
http://www.msnbc.msn.com/id/10777506/

 

Hoestsiroop + frisdrank = gevaarlijk

http://www.prairieview.net/Syrup.htm


Kinderarbeid bij bio-produkten

http://www.volkskrant.nl/economie/article445803.ece/Kinderarbeid_bij_bioproducten
http://www.volkskrant.nl/economie/article445843.ece/Is_biologisch_nog_wel_verantwoord

Marjan


Vitamine B6, magnesium in de behandeling van autisme

Alle 18 studies die mij bekend zijn waarin vitamine B6 werd geŽvalueerd als behandeling van autisme hebben positieve resultaten gegeven en er zijn geen belangrijke bijverschijnselen gerapporteerd in enige van de studies. Dit is een tamelijk bijzonder record voor doeltreffendheid en veiligheid, omdat veel medicijnen die voor de behandeling van autisme zijn onderzocht zeer onregelmatige resultaten te zien gaven en alle medicijnen dragen het risico van serieuze bijverschijnselen. Als een medicijn positieve resultaten oplevert in ongeveer de helft van de beoordelende studies, wordt dit als succesvol beschouwd en wordt de medicijn bepleit voor gebruik met autistische patiŽnten. Echter, ondanks de opmerkelijke consistente bevindingen in het onderzoek naar het gebruik van vitamine B6 in de behandeling van autisme, en ondanks zijn veel grotere veiligheid dan enige van de medicijnen, die voor autistische kinderen worden gebruikt, zijn er op dit moment weinig geneesheren die het gebruik ervan bepleiten in de behandeling van autisme voor kinderen. 

Bernard Rimland Ph.D

http://autisme.nedbel.be/vitamine-b6.htm


Reaktie lezer mbt dode tenen en vitamine b1

Beste Ron,

De 21e eeuw........., heerlijk ik geniet ervan, leef al heel bewust maar er staan heel veel super intertessante dingen in. Graag wil ik het volgende vermelden: Na een hyterectomie in '88 kreeg ik (wilde gťťn hormonen) last van kraakbeen en bindweefsel problemen. Ben toen PrŤle (heermoes) gaan slikken (Equisetum arvense). Sinds ong. twee jaar heb ik last van "dode tenen" en dode duimen. Ook heb ik enorme problemen in spieren en gewrichten. Ik zoek alles af, want rook en drink niet en voed mij gezond, verder heb ik een super goede bloedsomloop. Nu ben ik op iets gestoten wat interessant  is:

PrŤle bevat thiaminasen en die breken de Vit. B1 af. Dus is de oorzaak  zeer waarschijnlijk *een chronisch tekort aan Vit. B1*. Steeds meer mensen lijden aan het fenomeen zonder echt te weten wat de oorzaak is. Te strakke veters, te nauwe schoenen ......larie. Mijn arts heeft het met hťťl veel interesse ter kennis genomen en ook onze apotheker was hťťl blij met deze informatie. Misschien is het iets om te vermelden en kan het vele mensen van deze zeer onplezierige (niet pijnlijke) aandoening afhelpen.

Mvg Ingrid Houkes


IFAW juicht voor overwinning: Handelsverbod op zeehonden een feit

Een verbod op de commerciele handel in producten gemaakt van zadelrobben en klapmutsen is in Nederland met de publicatie ervan in het Staatsblad (jaargang 2007, nummer 2531))) een feit. Vanaf september a.s. zijn de grenzen gesloten voor producten gemaakt van zeehonden - zoals bijvoorbeeld pelsen en olie - afkomstig van de Canadese commerciŽle zeehondenjacht. Tevens is deze Algemene Maatregel van Besluit (AMVB) een zeer belangrijke boodschap aan de Canadese regering dat Nederland niets meer te maken wil hebben met de wrede commerciŽle zeehondenjacht die ieder jaar plaatsvindt en waarbij alleen al in de afgelopen jaren miljoenen zeehonden op wrede wijze zijn gedood. Het IFAW juicht deze overwinning toe. De afgelopen jaren heeft het IFAW intensief strijd geleverd voor een importverbod, in navolging van BelgiŽ waar al sinds het begin van het jaar eveneens importverbod op alle zeehondenproducten is ingesteld.

"Het IFAW wil graag de Tweede Kamerleden van zowel het voormalige als het huidige parlement bedanken die zich voor deze wetgeving hebben ingezet. Vooral de PVDA, VVD en de SP hebben de afgelopen jaren veel moeite gedaan en niet opgegeven ook al was het een langdurig proces. Ook de veelvuldige lobby van de Canadese overheid hebben zij op een goede wijze met keiharde feiten weten te weerleggen. Deze wetgeving zal een grote bijdrage leveren om een einde te maken aan de commerciŽle zeehondenjacht", aldus Marcel Bertsch, directeur van het Nederlandse IFAW kantoor. De Nederlandse en Belgische verboden tonen de Canadese regering dat de markt van zeehondenproducten sterk zal worden teruggedrongen. In het afgelopen jaar is er veel vooruitgang geboekt in Europa om deze handel te doen stoppen. Het Europese Parlement legde al eerder in een schriftelijke verklaring vast te willen streven naar een EU breed verbod.

"Dit is een gedenkwaardige ontwikkeling voor deze campagne. Wij zijn ervan overtuigd dat een Europees verbod zal volgen. Immers, na BelgiŽ en Nederland hebben ook KroatiŽ, Duitsland, ItaliŽ, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk openlijk aangegeven dat de handel, die voortkomt uit deze jacht, gestopt moet worden," aldus Yvette Brook, beleidsmedewerker van het IFAW Nederland. Het verbod op de handel in zadelrobben en klapmutsen is een verbreding van het reeds bestaande verbod op de handel in pups van deze zeehondensoorten dat reeds begin jaren zeventig op Europees niveau is ingesteld. Het IFAW heeft zich voor een algeheel verbod hard gemaakt aangezien onder de huidige wetgeving nog steeds babyzeehonden, slechts 3 maanden jong, op wrede wijze in Canada worden neergeknuppeld. In Nederland is er sinds 1969 een verbod op het doden van onze inheemse zeehonden, de Gewone zeehond en de Grijze zeehond.

1) Het AMVB, nummer 253: Besluit van 4 juli 2007, houdende wijziging van het Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet en het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten in verband met het verbod op de handel in producten van zadelrobben en klapmutsen - Staatsblad (17 juli 2007).


Akkoord verbetering Intensive Care-transport

Het akkoord Intensive Care-transport dat vandaag is ondertekend, moet leiden tot een beter vervoer van IC-patiŽnten tussen ziekenhuizen. Dit moet tevens resulteren in een betere bezetting van IC-bedden. De afspraken gaan per 2008 in. Afgesproken is dat er zes centra voor MICU-transport (Mobile Intensive Care Unit) komen. Daarmee wordt een landelijk dekkend netwerk beoogd. Deze centra zijn verantwoordelijk voor de coŲrdinatie van het MICU-transport in Nederland. Een MICU-centrum werkt hiervoor samen met een regionale ambulancevoorziening (RAV), die de beschikking heeft over een ambulance die speciaal is uitgerust voor het vervoer van IC-patiŽnten. Het akkoord is het resultaat van de werkzaamheden van de Taskforce IC-Transport NL, die is opgezet naar aanleiding van het inspectierapport Intensieve zorgen uit september 2005. Ondertekenaars zijn: zes universitair medische centra en zes regionale ambulancevoorzieningen, samen met Zorgverzekeraars Nederland, Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en het ministerie van VWS.


Pil vergroot kans op borstkanker

http://www.telegraaf.nl/binnenland/67658221/Pil_vergroot_kans_borstkanker_bij_genetische_afwijking.html

 

Al eerder op fonteine.com

 

44% meer kans op borstkanker voor de menopauze door de pil

Uit een nieuwe meta-analyse van 34 studies in de oktober uitgave van de bekende Mayo Clinic Proceedings mbt de kans op borstkanker door orale voorbehoedsmiddelen (de pil) blijkt opnieuw dat vrouwen een verhoogde kans op borstkanker hebben, met name de vrouwen die al voor het eerste kind de pil slikten hebben meer kans om borstkanker te krijgen voor de menopause. Het percentage is zelfs 44%

De wereldgezondheidsorganisatie zetten al in 2005 orale voorbehoedsmiddelen op de lijst van klasse 1 kankerverwekkende stoffen. De onderzoekers geloven dan ook dat artsen hun patiŽnten hierover moeten inlichten omdat de patiŽnt recht op deze informatie heeft.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2006-10/mc-oci103006.php

 

Oral Contraceptive Use and Breast Cancer Risk: Current Status

One might have thought that the issue of whether oral contraceptives (OCs) are associated with breast cancer risk would have been settled by now, given that these agents were introduced in the early 1960s and more than 60 case-control and 10 cohort studies, several meta-analyses,- a very large pooled analysis, and a major monograph have addressed this issue. On the basis of the accumulated data, the International Agency for Research on Cancer (IARC) classified oral estrogen-progestogen contraceptives as carcinogenic to humans (group 1 carcinogen) in 2005, which is a higher classification than the 1999 IARC evaluation.

http://www.mayoclinicproceedings.com/


Always a Bitter Pill, Now the Risk of Breast Cancer Makes Oral Contraceptives
Even Harder to Swallow

However, compelling data has emerged linking the Pill with the rapid increase of breast cancer in the US, with a potential of class action lawsuits that could eclipse those even of the tobacco industry. Evidence has been available for several decades linking oral contraceptives with breast cancer in certain lab animals. According to Chris Kahlenborn, MD, one of the nation’s leading researchers on the breast cancer/ Pill connection, the evidence of a link in humans is incontrovertible. His book summarizing his research and findings, BREAST CANCER: Its Link to Abortion and the Birth Control Pill, was published recently by One More Soul (www.OMS.com.)

http://www.marysremnant.org/Friends/DBK/BKBitterPill.html


Transportnet elektriciteit Noord Nederland zit vol

Kolencentrales belemmeren groei duurzame energie

Door onder meer de plannen voor nieuwe kolencentrales in de Eemshaven dreigt er voor duurzame energieprojecten in de regio Noord Nederland geen ruimte beschikbaar te zijn op het hoogspanningsnet. Projecten zullen in de wacht gezet worden. Dat strookt niet met de alom gewenste groei van duurzaam opgewekte elektriciteit. NWEA heeft de minister van Economische Zaken gevraagd voor een oplossing te zorgen. Het tekort in vervoerscapaciteit van elektriciteit op het hoogspanningsnet in Noord Nederland is ontstaan door de aanlanding van de Norned-kabel en de aanvragen die zijn ingediend voor de bouw van twee grote 'kolencentrales', allemaal in de Eemshaven. De regio die het betreft zijn de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en voor de provincie Overijssel het gebied boven Zwolle.

Als gevolg van dit tekort in vervoerscapaciteit zullen onder andere verschillende duurzame energie-initiatieven in de betreffende regio geen doorgang kunnen vinden, tot het moment dat weer voldoende vervoerscapaciteit beschikbaar is. Uitbreiding van de vervoerscapaciteit is, naar verwachting, op korte termijn niet te voorzien. Er dient rekening te worden gehouden met een realisatietermijn van tussen de 5 en 10 jaren. De aanvragen van energiecentrales die gebruik maken van fossiele energiedragers (kolen) belemmeren dus per direct de verdere realisatie van duurzame energie-initiatieven, waaronder een aantal windenergieprojecten. Daarmee worden de klimaatdoelstellingen van het kabinet van twee kanten gedwarsboomd; enerzijds door de bouw van kolencentrales en anderzijds door het niet realiseren van duurzame energieprojecten. NWEA vindt dit een ongewenste ontwikkeling.

Zowel netbeheerder TenneT als EZ bekijken op dit moment de problematiek. In een brief aan de Minister van Economische Zaken heeft NWEA aangedrongen op een oplossing. Volgens NWEA zou het gezien de duurzaamheidsdoelstelling van de regering niet meer dan logisch zijn dat de netbeheerder altijd voorrang moet geven aan de aansluiting van duurzame energiebronnen op het net.

 

 


18 juli


Het Hallelujah Dieet

Van Jaap van der Woude, een Nederlander die al vele jaren in Canada woont zijn suggesties voor
een supergezond dieet:

S' morgens na mijn opstaan neem ik twee grapefruits. Ik pers ze uit voor het gemak. Daarna eet ik mijn granen. Het recept kreeg ik in 1958 van John Tobe (a self made man) die levenslang voedsel heeft onderzocht, boeken heeft geschreven enz).

Met de granen maal ik ook even 10 of 12 amandelen. Ik maal de granen een paar seconden (ruw gemalen), daarna heet water er op, even weer malen tot het een papje wordt met de gemalen amandelen en dan eet ik het met fruit (abrikozen, perziken, zwarte bessen, enz).

S'middags twee stukjes brood met fruit (bruin brood, vrij stevig van de bakker). Om drie uur s'middags nu kersen (ze zijn hier volop) en anders een paar appels, daarna een kopje rooibos thee. S'avonds gekookte aardappelen met sla schotel met van alles er in rauw en organic. Geen vlees, een beetje jus, en ook een gekookte groente. Voor we naar bed gaan, een groot glas vers wortelsap, en dat is dat.

Begon hiermee toen ik 52 was, en kwam tot mijn granen (organic) toen ik John tone leerde kennen in 1958. Wat zit er niet allemaal in de granen? (Calcium, Iron, Magnesium. Phosphorus. Potassium, Sodium;
Zinc, Copper,Manganese, Selenium, Vitamin C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Pantothenic acid, Vitamin B-6, B-12, A, IU en RE en Vitamin E (gegevens van USDA in Amerika)

Jaap was een jaar of 5 onder dokters behandeling, twee specialisten, en de laatste zei "Je moet nooit weer werken". Daarna las ik het boekje van Dr.Kristine Nolfi "Levend Voedsel". Volgde haar voorbeeld en nooit meer een dokter gezien. Dat was dus in na 1952 (55 jaar geleden).

Het is eenvoudig. 50 gram granen (organic) per dag, en fruit en groente. Haver 10 delen; Gerst, Kamut, Boekweit, Rogge, Gierst, Sesamzaad en lijnzaad van elk 2 delen.

Jaap van der Woude

En Jaap is nu 92 en heeft geen pilletjes van de dokter. Geen pijn, niks!!!

Ps: Jaap vertelde me eerder dat hij ťťn keer per week een biefstukje neemt....

Meer informatie over die John Tobe:
http://chetday.com/muesli.html

Op deze pagina gebruikt men de samenstelling voor een supermuesli:

Haver..................... 10 delen
Gerst .................... 2 delen
Tarwe .................... 2 delen
Rogge..................... 2 delen
Boekweit.................. 2 delen
Gierst ................... 2 delen
Sesamzaad................. 1 deel
Lijnzaad.................. 1 deel
Alfalfa poeder ........... 2 delen
Gedroogde pruim........... 2 delen
Gedroogde rozijnen........ 2 delen
Gedroogde perzik.......... 1 deel
Gedroogde abrikoos........ 2 delen
Gedroogde dadels.......... 1 deel
Gedroogde vijg............ 1 deel


Gratis boeken over voeding

http://www.soilandhealth.org/02/0203CAT/0203longevitylibcat.html


Video - Kwik en de schade aan je hersenen


HOW MERCURY PRODUCES BRAIN DAMAGE - video powered by Metacafe

De gevaren van amalgaam dat voor de helft uit kwik bestaat en het kwik dat als conserveermiddel in griepvaccins worden nog altijd niet serieus genomen. De universiteit van Calgary in Canada doet dit wel.....

http://www.fonteine.com/amalgaan_vergiftiging.html
http://www.fonteine.com/thimerosal.html


Intl - What Big Pharma Is Planning

Big Pharma sees dollar signs in caring for the super aged, those over age 80. Older people typically consume more medicines than younger people; four in five of those aged over 75 take at least one prescription product, while 36% take four or more. “So the grey factor will boost the need for medicines dramatically,” says the report. Huge national discrepancies in health care spending for the super-aged exist. For example, in Spain and Sweden, the average level of healthcare spending on patients aged 80 or older is twice as much as it is on patients aged 50-64; in the US, by contrast, it is 11.5 times more.

http://www.thenhf.com/articles/articles_521/articles_521.htm


Woon ik wel gezond ? Doe de online test

De Woon-ik-wel-gezond?-test is een 'reis' langs zes vertrekken. Een kloppend en volledig beeld van de gezondheid van uw huis ontvangt u wanneer alle vragen in deze vertrekken zijn beantwoord. Aan het slot van de test krijgt uw huis een eindscore. En een handige rapportage over hoe u uw huis (nog) gezonder kunt maken.

http://www.vrom.nl/woonikwelgezond_tekstversie


Video - The Truth About Pet Food

When it comes to feeding the family dog or cat we want to believe that we’re buying the very best. But when was the last time you read the list of ingredients in your pet’s food? You may be shocked to learn that federal regulations say it is okay for pet food to contain cheap fillers, potential allergens, certain chemicals and even crushed bird beaks and brains. Concerns about what is in pet food have lead to increased sales for natural pet food. In fact, a new report by industry analysts “Packaged Facts” expects double digit growth of natural pet food in the next two years. One example is the Wellness brand. It goes far beyond government dictated standards by avoiding chemicals, fillers, artificial flavors or colors and never using potential allergens such as wheat, wheat gluten, corn, or soy. Instead, they include power foods like boneless chicken, hormone-free New Zealand lamb and antioxidant-rich blueberries.

www.wellnesspetfood.com


TV - Netwerk - Grijs en gretig

Het geheim van gezond oud worden. Nederlanders worden steeds ouder. Het aantal honderdplussers neemt toe en de babyboom-generatie nadert de pensioenleeftijd. Nederland vergrijst, wordt vaak gezegd. De komende jaren zijn we met vier miljoen ouderen. En dat is volgens velen een probleem. Ouderen zijn hulpbehoevende mensen die niet meer bijdragen aan de maatschappij. Een beeld dat volgens artsen die ouderdom onderzoeken volstrekt achterhaald is. Een reportage.

http://player.omroep.nl/?aflID=5018828&md5=1899d9563b2bc6b5d07a04bb8a5b65b2


Video - Allergy Cure

De oplossing voor sinus infecties - de neti pot of het alternatief


Vrouw vergeten in NMR scanner in ziekenhuis

Ik dacht even aan een verlate 1 april grap maar is echt gebeurd. Vooral de laatste regel is frappant.

http://www.nos.nl/nos/artikelen/2007/07/art000001C7C871E2E429BF.html


Video - Issels Cancer Immunotherapy Program (Alternative Cancer Treatment)

Jim Gibson- Small Cell Lung Cancer Complete remission of lung tumor with the help of the Issels Treatment The Issels Treatment is a comprehensive immunotherapy program that integrates the most effective state-of-the-art technologies, such as advanced cancer vaccines, and other safe, non-toxic and scientifically validated therapies. To learn more about the Issels Treatment, please go to

http://www.Issels.com


Duizenden ontslagen in de thuiszorg

Thuiszorginstellingen hebben de afgelopen weken enkele duizenden huishoudelijke hulpen ontslag aangezegd. Voor vele duizenden anderen dreigt op korte termijn hetzelfde.

http://www.nos.nl/nos/artikelen/2007/07/art000001C7C871E2E429BF.html

 

Hebben we dan over een paar jaar weer tekort aan personeel in deze sector?


Geslaagde actie zorgverzekeraar Salland eerste hulp bij hartstilstand

In Overijssel/Gelderland komen ruim 100 extra defibrillatoren beschikbaar waarmee men iemand met een hartstilstand veilig een stroomstoot geven. Wanneer dit binnen zes minuten gebeurt, kan het aantal mensen dat een hartstilstand overleeft met wel 50% toenemen. Door een financiŽle bijdrage te leveren zorgt Salland verzekeringen ervoor dat vele sport-, buurtverenigingen en bedrijven dit apparaat snel bij de hand hebben. Koen Bakkers (Salland verzekeringen): "We hadden ingezet op de verkoop van zo'n 50 apparaten. Maar de bestellingen bleven binnenkomen. Dankzij de medewerking van Medizon, kwaliteits-leverancier van defibrillators en AED-Promotions dat de trainingen verzorgt, konden we echter iedereen tegemoetkomen. Ook hebben we zelf nog een extra subsidiepotje aangeboord. Daardoor komt met name voor sport- en buurtverenigingen zo'n defibrillator (AED) binnen bereik." Door de ruim 100 verkochte defibrillators van Salland verzekeringen wordt het netwerk van locaties waar een AED aanwezig is steeds dichter. Dat is belangrijk want hulp binnen zes minuten is het meest effectief. Gebleken is dat mensen dan minimale of geen restverschijnselen van hun hartstilstand overhouden.


Klimaatverandering is 'hot' in Europees bedrijfsleven

Waar de wereld meer en meer pleit voor acties tegen klimaatverandering, ontplooit het bedrijfsleven ook daadwerkelijk steeds meer initiatieven om klimaatverandering tegen te gaan. Stond klimaatverandering als maatschappelijk relevant onderwerp in 2002 op een achtste plek, dit jaar is het met stip gestegen naar een vierde plek op de agenda van het grote Europese bedrijfsleven, zo blijkt uit onderzoek dat dit voorjaar gedaan is onder de tweehonderd grootste Europese ondernemingen. Ondernemers verwachten bovendien dat dit thema binnen vijf jaar helemaal bovenaan hun agenda staat.

Gevraagd naar hun strategie op uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen - van corruptiepreventie, het broeikaseffect, eerlijke handel, arbeidsrechten tot armoede - wordt corruptiepreventie traditioneel als zeer belangrijk gezien, gevolgd door transparantie & openheid en gezondheid & veiligheid. Klimaatverandering en werknemersrechten volgen momenteel echter kort daarop. Als redelijk belangrijk worden beschouwd zaken als inkomensgelijkheid, eerlijke handel, ecologische diversiteit en opleiding. Het minst warm lopen bedrijven voor armoedebestrijding in het algemeen.

Vooral ondernemers die in staat zijn gebleken de vertaalslag te maken van maatschappelijke kwesties naar hun eigen financiŽle prestaties ontplooien veel activiteiten op het gebied van maatschappelijk ondernemen. In Europa blijkt dit een toenemend aantal ondernemingen te zijn. Bij deze ondernemingen worden managers ook verhoudingsgewijs meer individueel afgerekend op hun maatschappelijke bijdrage.

"In het verleden was de aandacht voor maatschappelijk ondernemen nog afhankelijk van het enthousiasme van een enkele manager of CEO, momenteel blijken steeds meer ondernemingen in Europa systematische aandacht aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheden te willen en te kunnen besteden. In toenemende mate wordt maatschappelijk ondernemen als een kans en steeds minder als een bedreiging ervaren. Dit is een verheugende ontwikkeling", aldus de onderzoekers. Daar waar in het verleden vooral de druk van kritische maatschappelijke groeperingen (NGO's) maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleerde, voelen ondernemers momenteel bijna evenveel druk vanuit hun eigen aandeelhouders en consumenten. Tegelijkertijd wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker om goede medewerkers aan te trekken en als onderscheidend kenmerk ten opzichte van de concurrenten.

Uit het onderzoek blijkt ook dat grote Europese ondernemingen een heel scala van instrumenten inzetten om hun maatschappelijke prestaties te verbeteren. Nagenoeg alle ondernemingen beschikken over een eigen gedragscode en meer dan de helft laat het eigen personeel training volgen op dit gebied. In toenemende mate werken ondernemingen samen met externe partijen om hun maatschappelijke prestaties te verbeteren. Maar liefst tweederde van de ondernemingen neemt bijvoorbeeld deel aan een stakeholderdialoog op het gebied van klimaatverandering. Voor de directe toekomst verwachten de grootste ondernemingen in Europa dat klimaatverandering het meest urgente onderwerp gaat worden voor het bedrijfsleven. De urgentie van armoede, educatie en inkomensongelijkheid wordt aanzienlijk minder groot geacht.

Het onderzoek is verricht door Prof.dr. Muel Kaptein, Prof.dr. Rob van Tulder, Linda Kooning en Laurens van Vliet die allen verbonden zijn RSM Erasmus University, vakgroep Business-Society Management. Muel Kaptein en Linda Kooning zijn eveneens werkzaam bij KPMG. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de RSM website.


Rapport Van preventie verzekerd

Welke vormen van preventie vallen momenteel voor wie onder de verzekerde zorg? En hoe gaat de zorgpraktijk daarmee om? Dat zijn de vragen die het CVZ in het rapport Van preventie verzekerd beantwoordt. Daarbij komen ook de verzekeringsknelpunten en -kansen aan bod. Het CVZ beperkt zich in zijn rapport tot vormen van individuele preventie, omdat het daarbij gaat over individuele schade ofwel het verzekerde risico. Voorwaarde bij individuele preventie is dat men redelijkerwijs moet zijn aangewezen op preventieve zorg, met andere woorden: hiervoor geÔndiceerd zijn. Dit in tegenstelling tot vormen van collectieve preventie zoals de landelijke screening op borstkanker en het programma 'kijk op diabetes'.

Het CVZ concludeert dat het niet mogelijk is om de behandeling van een hoog risico op ziekte te onderscheiden van de behandeling van ziekte. Het CVZ acht het ook niet wenselijk om dit te scheiden. Het college is dan ook van mening dat preventieve zorg voor burgers met een ziekte of een verhoogd risico op ziekte onder bepaalde voorwaarden onder de Zvw en de AWBZ valt. Dit geldt voor vormen van individuele preventie, zoals geÔndiceerde preventie en zorggerelateerde preventie. Bovendien heeft het college geconstateerd dat veel preventie nu al verzekerde zorg is, maar dat er in de praktijk momenteel minder wordt aangeboden, gevraagd en geconsumeerd dan wet- en regelgeving mogelijk maken. Preventie vraagt om financiŽle investeringen en leidt tot meer gezonde levensjaren.

http://www.cvz.nl/default.asp?verwijzing=/speciaal/rapporten/2007/rpt0707preventieverzekerd.asp


Plastische chirurgie per robot

Plastisch chirurgen van het azM hebben voor de eerste keer ter wereld een plastisch-chirurgische ingreep met een robot uitgevoerd. De resultaten van deze ingreep heeft plastisch chirurg dr. R. van der Hulst onlangs gepresenteerd op het wereldcongres van microvasculaire chirurgen in de Griekse hoofdstad Athene. De nieuwe ingreep betrof een patiŽnte die een borst-reconstructie onderging. Dergelijke borstreconstructie gebeuren met behulp van buikvet dat de plastisch chirurg vrij prepareert, dat wil zeggen alle bloedvaten en –vaatjes afsluit. Vervolgens wordt dit materiaal gebruikt om de nieuwe borst aan te brengen. Dit laatste deel van de ingreep is nu voor het eerst met behulp van de Da Vinci-robot uitgevoerd. Microvasculaire chirurgische operaties voert de chirurg normaliter uit vanachter een microscoop en vereisen de nodige training en expertise. Van der Hulst ziet in de toekomst veel voordelen door het inzetten van robots bij dit soort ingrepen: “Het gebruik van de robot vergroot de bewegingen die je maakt en schakelt het trillen van de menselijke hand uit. De robotchirurgie – en de ontwikkelingen daarin – zullen het in de toekomst mogelijk maken deze operaties op een makkelijkere manier uit te voeren. Bovendien zullen we nog kleiner, nog fijner kunnen opereren, zodat we de kans op dichtslibben van bloedvaatjes nog verder minimaliseren.”

http://www.azm.nl/


Anderhalf procent wanbetalers bij zorgverzekering

Anderhalf procent van de Nederlandse volwassenen had op 31 december 2006 al meer dan een half jaar geen premie betaald voor hun zorgverzekering. Dit komt neer op 190.000 wanbetalers. 70.000 daarvan zijn allochtoon. Ontvangers van een uitkering, eenoudergezinnen, ongehuwde stellen met kinderen en allochtonen zijn relatief vaak wanbetaler. Door de wanbetalers wordt maandelijks ongeveer zeventien miljoen euro aan premies niet betaald. Dat blijkt uit gegevens van het CBS.


Nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie

Het kabinet heeft de basis gelegd voor een nieuwe regeling om de productie van duurzame energie te stimuleren. Het gaat om subsidie aan investeerders in hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en warmtekrachtkoppeling. De ministerraad heeft hiervoor ingestemd met een ontwerpbesluit van minister Van der Hoeven (EZ). Het besluit moet zorgen voor een gesloten, beheersbaar systeem. Hierbij wordt jaarlijks een maximumbudget vastgesteld om nieuwe subsidies te verstrekken. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt naar categorieŽn. Deze keuzes worden uiterlijk begin 2008 bekendgemaakt. Uitgangspunt is een evenwichtige ontwikkeling van een duurzaam energieaanbod, dus geen eenzijdige aandacht voor een beperkt aantal mogelijkheden. Ook innovatieve ontwikkelingen worden gestimuleerd. De hoogte van het subsidietarief wordt jaarlijks gecorrigeerd voor de relevante energieprijs op de markt. Bij een hoge energieprijs is namelijk minder subsidie nodig om de vaste opbrengst te realiseren. De subsidieregeling gaat zo vroeg mogelijk in 2008 in.


Legionella in ťťn op drie tandartspraktijken

Eťn derde van de Nederlandse tandartsenpraktijken is besmet met de legionellabacterie. Dit stelt certificeringsbedrijf Water Inspectiedienst op basis van een steekproef.

http://www.destentor.nl/binnenlandstn/article1651521.ece


AVEM's Kattebelletje nr.6

Wist u dat…

  • met het vertrouwen dat de eigen bevolking in hun rechtssysteem heeft, Denemarken op de eerste plaats staat ?
  • gevolgd door Oostenrijk en Finland op de tweede en derde plaats?
  • dat Nederland op de vierde plaats staat ?
  • dat de Nederlandse bevolking kennelijk horende doof en ziende blind is ?

www.strijdtegenzorgwet.net

DE AVEM (ACTIEGROEP VRIJE EU-MIGRANTEN) IS EEN MEDIA TEAM DAT, NAAST DE JURIDISCHE STRIJD DOOR DE STICHTING GEVOERD, DE PUBLICITEIT ZOEKT.

Team AVEM

Zie ook fonteine.com > Thema > Emigreren ?

xxx


Nieuwe medische studies - Obesity - Issue 1 July 2007; Vol. 15, No. 7

hop-deficient Mice Showed Increased Adiposity But No Glucose Intolerance
New Scanning Electron Microscopic Method for Determination of Adipocyte Size in Humans and Mice
Characterization and Heritability of Obesity and Associated Risk Factors in Vervet Monkeys
Trans Fat Diet Induces Abdominal Obesity and Changes in Insulin Sensitivity in Monkeys
Baroreflex Sensitivity in Obesity: Relationship With Cardiac Autonomic Nervous System Activity
Leptin and Coronary Heart Disease Risk: Prospective Case Control Study of British Women
Cognitive Behavioral Therapy and Fluoxetine for Binge Eating Disorder: Two-year Follow-up
Liraglutide, a Once-daily Human Glucagon-like Peptide-1 Analog, Minimizes Food Intake in Severely Obese Minipigs
Randomized Controlled Trials of the D1/D5 Antagonist Ecopipam for Weight Loss in Obese Subjects
Polymorphisms in the SCD1 Gene: Associations With Body Fat Distribution and Insulin Sensitivity
A Novel Obesity Locus on Chromosome 4q: The Strong Heart Family Study
Moderate Exercise and Bright Light Treatment in Overweight and Obese Individuals
Alcohol Consumption and Type 2 Diabetes Among Older Adults: The Cardiovascular Health Study
Alcohol Intake, Insulin Resistance, and Abdominal Obesity in Elderly Men
Activity, Inactivity, and Screen Time in Relation to Weight and Fatness Over Adolescence in Girls
Weekend and Weekday Patterns of Physical Activity in Overweight and Normal-weight Adolescent Girls
Calcium Supplements in Healthy Children Do Not Affect Weight Gain, Height, or Body Composition
Impact of Psychosocial Factors on Quality of Life in Overweight Youth
BMI May Overestimate the Prevalence of Obesity Among Women of Lower Socioeconomic Status
Assessment of Hyperphagia in Prader-Willi Syndrome
Morbidity and Mortality Risk Associated With an Overweight BMI in Older Men and Women
Liver Enzymes as a Predictor for Incident Diabetes in a Japanese Population: The Hisayama Study
Recurrent Dieting and Smoking among Finnish Men and Women
Overall and Central Obesity and Risk of Type 2 Diabetes in U.S. Black Women
Obesity Profiles with Knee Osteoarthritis: Correlation with Pain, Disability, Disease Progression
Components of Metabolic Syndrome Predicting Diabetes: No Role of Inflammation or Dyslipidemia
BMI, Body Composition, and Physical Functioning in Older Adults
Incremental Hospital Charges Associated With Obesity as a Secondary Diagnosis in Children
Effects of Palmitate and Oleate on the Respiratory Quotient During Acute Feeding
Larger Anti-adipogenic Effect of Angiotensin II on Omental Preadipose Cells of Obese Humans

http://www.obesityresearch.org/content/vol15/issue7/?etoc

 


17 juli


Grand Prix van de Propaganda juni 2007 : Twix

LaNutrition,fr heeft deze prijs toebedeeld aan Twix : een reep chocolade volgestopt met < goede ingrediŽnten > die er voor zorgen dat het hongergevoel in de middag gestopt kan worden. Et encore bravo ! Caramel (mutageen), geraffineerde tarwe (obesitas en diabeet), suiker en glucosestroop……in kleine lettertjes… Twix (Masterfood fabriceert in Frankrijk Twix, Mars…..) ziet het natuurlijk heel anders dan LaNutrition.fr !

Referentie:
Ello-Martin JA, Roe LS, Ledikwe JH, Beach AM, Rolls BJ. Dietary energy density in the treatment of obesity: a year-long trial comparing 2 weight-loss diets. Am J Clin Nutr. 2007 Jun;85(6):1465-77.

Post-scriptum
En, wat hebben wij gedaan met de Twix ? We hebben er 1 geproefd, om te voorkomen dat we als een idioot sterven….Een tweede is aangeboden aan de kat; die zich met enige arrogantie ervan wegdraaide. De kinderen van Thierry Souccar kregen er 1, maar daarna wilden zij niet meer: vervelende kinderen, sales gosses, zou men misschien zeggen bij Masterfoods !

http://www.lanutrition.fr/Grand-Prix-de-la-Propagande-juin-2007-Twix-a-1725.html

xxx


Thallassotherapie in TunesiŽ en fibromyalgie

De naam Thalasso stamt af van het Griekse woord voor zee. Vroeger werd Thalasso alleen gebruikt ter bestrijding van reuma en gewrichtsaandoeningen. Aan zeewater en zee-algen wordt al eeuwenlang een geneeskrachtige en ontspannende werking toegeschreven.

http://www.beyondmedicine.nl/Artikelen/tabid/2137/EntryID/237/Default.aspx


Zorginstellingen versnipperen taken brandveiligheid

Zorginstellingen in Nederland bieden te weinig veiligheid bij het voorkomen van brand. Het aantal branden in zorginstellingen is de afgelopen twintig jaar vervijfvoudigd tot gemiddeld 250 branden per jaar. De oorzaken zijn vaak van bouwkundige en organisatorische aard. Ook is er regelmatig sprake van verouderde of ondeugdelijke technische installaties. Verzekeraar Centraal Beheer Achmea luidt de noodklok en vraagt zorginstellingen met klem de verantwoordelijkheden


Naar de huisarts of zelfzorg?

Huisartsen zijn bijna zonder uitzondering druk bezette mensen. Vijf of meer dagen per week een spreekuur dat heel wat langer dan een uur duurt. Daarna visite: de patiŽnten langs die niet in staat zijn zelf naar de dokter te komen. En tussen de bedrijven door telefonische consulten, eerste-hulp, bezoeken aan het ziekenhuis en overleg met specialisten. De meeste huisartsen vinden dat ze eigenlijk te weinig tijd - gemiddeld acht minuten - aan een spreekuur-patiŽnt kunnen geven.

http://www.zelfzorg.nl/info.php?id=10

xxx


VVD zeer verontrust over Braziliaans rundvlees

De VVD is zeer verontrust over berichten over lakse controle op rundvlees in BraziliŽ, een aanzienlijke producent van rundvlees.

http://www.destentor.nl/gezondenwel/article1650560.ece


Onzinnige regels en onbeleefde dokters

Hoe gaat er het in andere landen aan toe in de gezondheidszorg? Onze correspondenten beschrijven hun ervaringen in het land waar ze wonen en werken. Vandaag: Groot-BrittanniŽ.

http://www.ad.nl/diagnose/article1512714.ece


De zieke werknemer en privacy - Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers

Al enkele jaren wordt getracht de instroom van zieke werknemers in de WAO te beperken. Dit heeft geleid tot maatregelen voor een actiever ziekteverzuimbeleid, strengere reÔntegratieverplichtingen voor werknemer en werkgever en een langere verplichting voor de werkgever tot doorbetaling van het loon. Hierdoor is de behoefte bij de werkgever aan informatie over de zieke werknemer voor onder andere controle, reÔntegratie en herverzekering toegenomen. Daarnaast hebben ook andere partijen een toenemende behoefte aan informatie over de zieke werknemer. De arbodienst, het reÔntegratiebedrijf, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of de verzuimverzekeraar hebben deze informatie nodig voor controle, begeleiding of reÔntegratie van de zieke werknemer en het uitbetalen van uitkeringen of verzekeringsclaims. Deze toenemende behoefte aan informatie raakt direct aan de privacy van de zieke werknemer. Het is veelal informatie over de gezondheid van een werknemer die in een kwetsbare positie zit. Het is daarom wenselijk dat alle partijen geÔnformeerd worden over de geldende privacyregels.

http://www.cbpweb.nl/documenten/av_27_Zieke_werknemer.stm?refurl=
index.stm&refer=true&theme=purple

xxx


Camera's in het publieke domein - Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde

De belangstelling voor cameratoezicht is in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Bedrijven en overheden zetten op grote schaal camera’s in voor de beveiliging van gebouwen, goederen en personen. Cameratoezicht is min of meer vanzelfsprekend geworden in supermarkten, winkelcentra, het openbaar vervoer en uitgaansgebieden. Camera’s worden door het brede publiek geaccepteerd in de verwachting dat cameratoezicht effectief is.

http://www.cbpweb.nl/documenten/av_28_cameras.shtml?refer=true&theme=purple

xxx


Verdere harmonisering definitie persoonsgegevens

De Europese privacytoezichthouders hebben op de vergadering van 19 juni 2007 een gezamelijke opinie aangenomen waarin meer duidelijkheid wordt verschaft over wat onder het begrip persoonsgegevens valt. Het document is een grote stap voorwaarts in het streven naar een geharmoniseerde uitwerking van de Europese privacy richtlijn en door het grote aantal voorbeelden goed bruikbaar voor de praktijk.
Door de technologische ontwikkeling kunnen steeds meer gegevens gekoppeld worden en ook de herleidbaarheid van gegevens tot personen neemt daardoor toe. De opinie bevat een groot aantal voorbeelden hiervan, onder andere op het gebied van cameratoezicht, internet (IP-adressen) en medische gegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een individu. Het zijn alle gegevens die van invloed kunnen zijn op de manier waarop individuen in het maatschappelijke verkeer worden beoordeeld of behandeld. Het gebruik van persoonsgegevens is gebonden aan wettelijke grenzen.

http://www.cbpweb.nl/documenten/med_20070710_har_definitiepersoonsgegevens.shtml?refer=true

xxx


NHG wil energiebesparing verder stimuleren

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) wil het treffen van energiebesparende voorzieningen in eigen woningen verder stimuleren. Hiermee wordt aangesloten bij het Nationaal Energiebesparingsplan: Meer met Minder. Bij leningen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) was het al mogelijk de kosten van het treffen van energiebesparende voorzieningen mee te financieren in de hypotheek. Het WEW wil die mogelijkheid verder verruimen door deze kosten tot een maximum van euro 10.000 buiten beschouwing te laten bij het bepalen van de maximale hypotheek. Hiervoor is inmiddels toestemming gevraagd aan de Minister van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

"Omdat de energiebesparende voorzieningen leiden tot lagere maandelijkse energiekosten is het verstrekken van een hogere lening verantwoord", stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. "Bovendien ondersteunen we hiermee het kabinetsbeleid gericht op het bevorderen van energiezuinig en duurzaam wonen." Indien de Minister van VROM en de VNG instemmen met het voorstel van het WEW, zal de nieuwe regeling per 1 januari 2008 ingaan. Deze geldt dan zowel bij de financiering voor de aankoop van een woning met NHG, als bij de herfinanciering of tweede hypotheek bij woningverbetering met NHG. Onder energiebesparende voorzieningen vallen alle bouwkundige voorzieningen die erop gericht zijn het energiegebruik en de energielasten te beperken. Voorbeelden van energiebesparende voorzieningen zijn een HR+-ketel, isolatieglas, het gebruik van zonne-energie en de verschillende vormen van muur- en dakisolatie.

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft tot doel het creŽren van een duurzaam gunstig klimaat voor het eigenwoningbezit. Zij verstrekt daartoe de Nationale Hypotheek Garantie. NHG is een garantie op hypothecaire leningen voor de aankoop en verbetering van een eigen woning. Wanneer de woning onverhoopt moet worden verkocht en de opbrengst is lager dan de hypotheekschuld, betaalt het Waarborgfonds de restschuld aan de geldgever. De consument heeft ook het voordeel van een lagere rente. Dit voordeel ligt tussen de 0,3% punt en 0,6% punt. Dat betekent een voordeel van honderden euro's per jaar.

http://www.nhg.nl


 


16 juli


Overig nieuws en informatie bronnen afgelopen 7 dagen

Chromosome glue repairs damaged DNA
Penn researchers find a new target for muscular dystrophy drug therapy
Adding folic acid to flour significantly reduces congenital malformations
Laser used to help fight root canal bacteria
Bak protein sets stressed cells on suicide path, researchers show
Cancer cures could work for canines and humans
Src inhibitors may prove beneficial in breast cancer therapy
Nanoparticles that cancer cells can't resist
Organic farming could feed the world
Some smokers have genetic predisposition to develop COPD, research shows
Tobacco industry efforts to derail effective anti-smoking campaigns
Antibody retards growth and induces death in liver cancer cells
Plants uptake antibiotics
Organic Farming Beats No-Till?
Link between carbohydrate quality and vision loss is strengthened by new data
Small molecules may explain psoriasis
A stepwise retreat - How immune cells catch pathogens
Research team discovers gallstone gene
White blood cells are picky about sugar
Antibiotics don't prevent future urinary tract infections, may cause resistance in future infections
Low Vitamin D Levels May Be Common in Otherwise Healthy Children
High blood pressure may mask potentially deadly heart condition
New Research Shows Vaginal Bacteria Vary Among Healthy Women, Need Customized Treatment
Dokter Fungus - schimmeldatabase
Study shows cane sugar, corn sweeteners have similar effects on appetite
Is milk thistle effective in cancer treatment?
Mild stress in the womb may worsen risk of cerebral palsy
Scientists find brown fat master switch
Study finds Western-style 'meat-sweet' diet increases risk of breast cancer in postmenopausal women
Anti-malarial drug may reduce risk of diabetes for patients with rheumatoid arthritis
A compound from olive-pomace oil gets 80 percent slowing down of HIV spread
New way to target and kill antibiotic-resistant bacteria found
Selenium supplements linked with increased risk for diabetes in 8-year study
Mouse study could lead to novel treatment for obesity in humans
Study identifies a common genetic risk factor for colorectal and prostate cancer
Children's scientists discover fundamental protein instrumental to brain development and repair
A gene that protects from kidney disease
New compound effectively treats fungal infections
Pumpkin - A fairytale end to insulin injections?
Israeli scientists report major advance in search for genes associated with colon cancer
Hormone inhibitor promising for hard-to-treat prostate cancer
Livestock Antibiotics Can End Up in Human Foods
Sick Kids Might Do Best Without Drugs
FDA Issues MedWatch Alerts for Two Injectable Antibiotics
Over–prescription of antibiotics a concern
Rochester Now Offers Gene Test to Detect Deadly Childhood Disease
Pharmaceutical industry creates diseases
Beneficial algae
The Benefits of an 'Uncooked' Diet
Researchers produce diet sugar from whey
Don’t reuse food and water containers
New advice on plastic baby bottles
EPA Releases Endocrine Disrupter Screening List - But Where's Bisphenol-A?
New fears over MMR link to autism
Korean Discovery Promises Cure for Lou-Gehrig's Disease
Pamphlets target acrylamide reduction in bakery and snack sector
Body Absorbs 5 Lbs of Make-Up Chemicals Per Year
Teflon Chemical May Cause Allergies
Mother's Meat-Heavy Diet Affects Stress Response of Child
Cancer society calls on Ottawa to change tack and ban asbestos
How food manufacturers trick consumers with deceptive ingredients lists
Effects of autism 'long-lasting'
Type of fat important in reducing colorectal cancer risk
Pumpkin could help diabetics avoid insulin shots
Get the Sugar Out for a Healthy Holiday


Herhaling: Deodorant : het proces van aluminium

Moet men de anti-transparant deodorant wantrouwen ? De aluminiumzouten die de deodoranten bevatten ervan worden beschuldigd ernstige gezondheidsproblemen te veroorzaken. Dus: schuldig of onschuldig ? LaNutrition zet alles op een rij. Niets is zeker.

Beter voorkomen dan genezen ! Kies voor een deodorant zonder aluminium !

Referenties :
1. Mirick DK, Davis S, Thomas DB. Antiperspirant use and the risk of breast cancer.
J Natl Cancer Inst. 2002 Oct 16;94(20):1578-80
2. Darbre PD. Aluminium, antiperspirants and breast cancer. J Inorg Biochem. 2005 Sep;99(9):1912-9
3. McGrath KG. An earlier age of breast cancer diagnosis related to more frequent use of antiperspirants/deodorants and underarm shaving. Eur J Cancer Prev. 2004 Apr;13(2):153.
4. Anane R, Bonini M, Grafeille JM, Creppy EE. Bioaccumulation of water soluble aluminium chloride in the hippocampus after transdermal uptake in mice. Arch Toxicol. 1995;69(8):568-71.
5. Vigilances Bulletin nį5. Le bulletin de l'Agence FranÁaise de Sťcuritť Sanitaire des Produits de Santť. Jan/Fťv 2001
6. Flarend R, Bin T, Elmore D, Hem SL. A preliminary study of the dermal absorption of aluminium from antiperspirants using aluminium-26. Food Chem Toxicol. 2001 Feb;39(2):163-8.
7. Exley C. Aluminum in antiperspirants: more than just skin deep. Am J Med. 2004 Dec 15;117(12):956-9.
8. Guillard O, Fauconneau B, Olichon D, Dedieu G, Deloncle R. Hyperaluminemia in a woman using an aluminum-containing antiperspirant for 4 years. Am J Med. 2004 Dec 15;117(12):956-9.
9. Vigilances Bulletin nį31. Le bulletin de l'Agence FranÁaise de Sťcuritť Sanitaire des Produits de Santť. Fťvrier 2006

http://www.lanutrition.fr/Dťodorants-le-procŤs-de-l-aluminium-a-948.html

Meer info over aluminium :

http://www.fonteine.com/aluminium.html

xxx


Parabenen, ftalaten en synthetische musks in bloed, placenta, vetweefsel
en moedermelk

Schadelijke effecten: voortplantings- en ontwilkkelingsstoornissen,……en nog veel meer. Stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie hebben een Cosmeticatest gedaan over 55 producten: alle cosmetica bevatten risicovolle stoffen. Beste huismerk: De Tuinen; slechtste huismerk: Trekpleister

http://www.milieudefensie.nl/doemee/cosmetica
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parabenen : de parabenen <paradox>

Zie ook :
http://www.fonteine.com/milieuverontreiniging.html

xxx


Ketenpartijen cranberry's ondertekenen intentieverklaring

Diverse ketenpartijen hebben een intentieverklaring getekend om samen te bouwen aan een keten van biologische cranberry's in Nederland. Het gaat om BeSNederLand, Wezo groep, Berrico FoodCompany en Fruitbedrijf Goense. Dit is gebeurd tijdens de eindbijeenkomst in juni van het project "Ketenontwikkeling biologische cranberry's in Nederland" waarin Wageningen UR het onderzoek heeft verricht.

http://www.biokennis.nl/summary.htm?pageurl=http%3a%2f%
2fwww.biokennis.nl%2fNieuws%2f12072007cranberries.htm


Warmwaterbehandeling tegen wortelonkruiden

Akkerbouwers willen weten of wortelonkruiden te bestrijden zijn met warm water. Onderzoekers testen dit op een braakliggend perceel met het wortelonkruid melkdistel.

http://www.biokennis.nl/summary.htm?pageurl=http%3a%2f%2fwww.biokennis.nl%
2fNieuws%2f040702007warmwaterbehandeling.htm


Glutenvrije keten voor quinoa en amaranth

Met graangewassen als quinoa en amaranth is mogelijk een keten voor glutenvrije producten op te zetten. Onderzoekers zijn op zoek naar marktpartijen die daar aan mee willen werken. Te denken valt aan bakkers, verwerkers, maar ook veredelaars en telers.

http://www.biokennis.nl/summary.htm?pageurl=http%3a%2f%2
fwww.biokennis.nl%2fNieuws%2f21062007quinoa.htm


Om even bij stil te staan: het on-economische groei %

Bent U al Planeet-moe en Spaarlamp-moe ? Pech, nog even volhouden; ik heb er nog 1 voor U, een kritische noot welteverstaan:

Moet U ook altijd even grinniken bij het zien van het uitgestreken gezicht van de nieuwslezer en de aankondiging van de….jawel…economische groei ? Veelal op de min of meer volgende manier: vandaag zien we dat de CAC 40 (e.d.) een opleving heeft laten zien wat overeenkomt met een economische groei van 0,1 % over de afgelopen 3 maanden; verwacht wordt dat…….enz. enz enz….blablabla.

Nou, dat is leuk. Ik vraag me altijd af of die nieuwslezer eigenlijk wel begrijpt wat hij/zij nu eigenlijk zegt en wat de gemiddelde kijker ervan begrijpt. Volgens mij helemaal niets. In ieder geval kunnen we zo langzaam aan gaan stellen dat de luxepositie van de mens ten einde is gekomen. Elke verkondigde Economische Groei dient gezien te worden als een On-economische Groei alias destructie van onze Planeet Aarde.

Ik stel dan ook voor dat vanaf nu elke nieuwslezer naast het verkondigen van het zgn. Economische Groei-% het daarmee gepaard gaande On-economische Groei- oftewel Destructie% gaat noemen. Dan blijft de nieuwslezer nog een klein beetje geloofwaardig en weten we tenminste allemaal waar we het over hebben:

" de uitbuiting van de natuur met rampzalige gevolgen voor alles wat op die aarde leeft"

A Votre Service

xxx


15 juli


Weekendfilm - Fahrenheit 911


Fast Food Milkshakes Exposed

Fastfood aardbeien milkshake ingrediŽnten

amyl acetate, amyl butyrate, amyl valerate, anethol, anisyl formate, benzyl acetate, benzyl isobutyrate, butyric acid, cinnamyl isobutyrate, cinnamyl valerate, cognac essential oil, diacetyl, dipropyl ketone, ethyl butyrate, ethyl cinnamate, ethyl heptanoate, ethyl heptylate, ethyl lactate, ethyl methylphenylglycidate, ethyl nitrate, ethyl propionate, ethyl valerate, heliotropin, hydroxyphrenyl- 2-butanone (10% solution in alcohol), ionone, isobutyl anthranilate, isobutyl butyrate, lemon essential oil, maltol, 4-methylacetophenone, methyl anthranilate, methyl benzoate, methyl cinnamate, methyl heptine carbonate, methyl naphthyl ketone, methyl salicylate, mint essential oil, neroli essential oil, nerolin, neryl isobutyrate, orris butter, phenethyl alcohol, rose, rum ether, undecalactone, vanillin and solvent.

http://www.guardian.co.uk/food/Story/0,,1759910,00.html


Voor Madonna betekent "groen" dollars, geen milieu te bekennen

Voordat Madonna zich druk begint te maken om de aarde schoon te krijgen, zou ze zelf eerst eens met de bezem door haar eigen zaken dienen te gaan. Tijdens het concert van Life Earth , het megaconcert georganiseerd door Al Gore, was zij HET hoogtepunt in Londen.

Madonna investeert 2,7 miljoen dollar in bedrijven die de aarde verwoesten: industrieŽn en raffinaderijen, o.a. Alcoa, Ingersoll Rand, Weyerhaeuser, British Petroleum, Schlumberger, Devon Energy, Peabody Energy, Emerson Electric, Kimberly Clark en Weatherford International. De ironie daarbovenop is dat de Ray of Light Foundation van Madonna aandelen bezit van bedrijven die Al Gore en Leonardo di Caprio aan banden zouden willen leggen of op z'n minst zien dat zij hun aandeel aan de vervuiling verminderen.

http://sloweb.slowfood.it/sloweb/ita/dettaglio.lasso?cod=3E6E345B1162718D56Gql10CF2CD

xxx

Is het niet gewoon een stukje pr van deze "material girl" ?


Video - Water Crisis, Wuxi, China

 

 

 

Zonder Sonja Bakker de zomer door ? - het Anti Bakker Dieet !

- Vermijdt bakkerij produkten
- Vermijdt industrie voeding
- Kies voor voldoende goede vetten en eiwitten
- Kies beperkt voor de langzame koolhydraten
- Kies voor noten, groente en fruit


Archief pagina's : Jan 2006 | Feb 2006 | Mar 2006 | Apr 2006 | Mei 2006
Juni 2006
| Jul 2006 | Aug 2006  | Sept 2006  | Okt 2006


Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats