weblog voeding, gezondheid en milieu

Archief | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept  | Oktgezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

 

15 aug


WAO Herkeurden dagen UWV en de Nederlandse staat voor de rechter

Op woensdag 15 augustus om 9.00 uur staan het UWV en de Nederlandse Staat opnieuw voor de Rechtbank in Den Haag. Zij zijn gedaagd door de Stichting Corv en de Landelijke Vereniging van Ar-beidsongeschikten (LVA). Deze organisaties komen op voor de rechten van arbeidsongeschikten, die vanaf 2004 massaal worden herkeurd. Velen verliezen daarbij hun uitkering. Corv en LVA stellen dat deze herkeuringen onrechtmatig zijn. Om diezelfde reden zijn UWV en de Staat al eerder in kort ge-ding voor de rechter gedaagd. Dat geding werd verloren maar de uitspraak liet voldoende ruimte om een bodemprocedure te starten. Daarmee wordt nu een begin gemaakt.


UNETO-VNI lanceert proactieve aanpak legionellabestrijding

UNETO-VNI biedt op 14 augustus 2007 het "Actieplan veilige leidingwaterinstallaties" aan Minister Cramer (VROM) en reageert hiermee op de brieven van de minister bij de aanbieding van drie recente rapporten over leidingwaterinstallaties aan de Tweede Kamer. In die brieven spreekt minister Cramer haar bezorgdheid uit over het niet voldoen aan de voorschriften van een relatief groot percentage collectieve leidingwaterinstallaties. UNETO-VNI zet hiermee een actieve stap voorwaarts om de basiskennis over (legionella)veilige leidingwaterinstallaties zo snel mogelijk op de werkvloer te krijgen van de installateur, specifieke kennis beschikbaar te maken aan installatiebedrijven en integrale bouw- en installatieconcepten te ontwikkelen die ongewenste opwarming van leidingwater tegengaan. UNETO-VNI roept hierbij op tot samenwerking met de gehele sector.

UNETO-VNI organiseert hiertoe op 14 augustus 2007 een persconferentie om toe te lichten hoe het komt dat nog niet aan alle voorschriften is voldaan en toe te lichten wat er gaat gebeuren om de nieuwe regels, richtlijnen en (preventie)technieken te implementeren tot op elke werkvloer. UNETO-VNI meent dat er al heel veel is gedaan, maar uit de controles in de praktijk blijkt dat er nog een verbeterslag moet worden gemaakt. UNETO-VNI presenteert hiervoor haar plannen aan de Minister en roept hierbij de gehele sector op om bij te dragen aan de uitvoer van het plan. Hier volgt een korte toelichting m.b.t. de achtergrond en de inhoud van het actieplan:

De minister (VROM) heeft recent haar bezorgdheid uitgesproken over het niet voldoen aan de voorschriften van een relatief groot percentage collectieve leidingwaterinstallaties. Daarbij kan worden gedacht aan leidingwaterinstallaties in onder andere ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels, gevangenissen, zwembaden, en op kampeerterreinen en jachthavens. Het gaat niet alleen om deze gebouwen waarvoor in het kader van legionellapreventie specifieke regels van toepassing zijn omdat die tot de prioritaire groepen behoren, ofwel de midden - en hoogrisicogroepen. Ook de leidingwaterinstallaties in scholen, sportgebouwen, kantoren, woongebouwen, etc. moeten in orde zijn. De wet kent voor eigenaren van deze groep installaties, die tot de zogenaamde laag risicocategorie behoren, de plicht er voor te zorgen dat het leidingwater dat aan de gebruikers van die installaties beschikbaar wordt gesteld, betrouwbaar is.

Uit het RIVM rapport over de controle van collectieve leidingwaterinstallaties in 2005 blijkt, dat bij
- 21% van de bestaande installaties grote gebreken zijn aangetroffen.
- 21% van de nieuwbouwinstallaties vertoonde eveneens een verhoogd of sterk verhoogd risico.

Als onderdeel van de reguliere controle, hebben de waterleidingbedrijven bij de prioritaire groepen gecontroleerd op de naleving van de specifieke regels m.b.t. legionellapreventie in leidingwater. Slechts bij 10% van de installaties was alles in orde.

Met het actieplan wil de installatiesector bevorderen dat:

- basiskennis over (legionella)veilige leidingwaterinstallaties zo snel mogelijk op alle werkvloeren in
de nieuw- en bestaande bouw aanwezig is;
- handleidingen voor specifieke kennis over het in standhouden van de kwaliteit van collectieve
leidingwaterinstallaties (het beheer) en de toepassing van alternatieve legionella preventietechnieken
zo snel mogelijk beschikbaar komen voor de installatiebedrijven;
- integrale bouw- en installatieconcepten worden ontwikkeld voor het tegengaan van ongewenste
opwarming van leidingwater.

Verder vindt de installatiesector het belangrijk dat:
- de aangepaste norm NEN 2768 voor meterkasten in woningen, bij toepassing van stadsverwarming,
in het Bouwbesluit voorgeschreven dient te blijven. Bij VROM wordt discussie gevoerd over
schrappen van de norm voor meterkasten uit het Bouwbesluit.
- de overheid en eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties bevorderen dat bij het realiseren en
het beheer van de installaties KOMO-INSTAL gecertificeerde bedrijven worden betrokken, en
- kennisuitwisseling plaatsvindt met het Platform Controle en Handhaving van de waterleidingbedrijven.

http://www.uneto-vni.nl


Start meldlijn inkomenspositie jonggehandicapten

CNV Jongeren, Jopla en de CG-Raad openen gezamenlijk een meldlijn van 28 augustus tot en met 7 september om de inkomenspositie van jonggehandicapten te onderzoeken. Jonggehandicapten die deeltijd werken, leveren een deel van hun uitkering in. Soms dusdanig, dat hun inkomen achteruit gaat! De gezamenlijke lobby vindt dit niet kunnen en zoekt uit hoe groot het probleem is.

Mensen met een uitkering worden gestimuleerd te participeren op de arbeidsmarkt. Naast de participatiegedachte spelen factoren als ontplooiingsmogelijkheden, bijdragen aan de samenleving en zelfredzaamheid een rol. Werken is dus belangrijk. Daar willen wij aan toevoegen: werk moet lonen. In de praktijk blijkt dat werk voor jonge mensen met een beperking niet altijd loont. Ondanks de lage uitkeringshoogte voor deze jongeren (een wajonguitkering is maximaal 70% van het wettelijk minimum loon) betekent werken voor hen geen of weinig financiŽle vooruitgang, bijvoorbeeld omdat fulltime werk in veel gevallen niet mogelijk is of omdat de arbeidsproductiviteit lager is. Werken moet voor wajongeren ook een financieel perspectief bieden.

CNV Jongeren, de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad en zijn jongerenorganisaties, de Federatie van ouderverenigingen en het Landelijk Platform GGZ willen de problemen van jonggehandicapten bij 'inkomen uit werk' in kaart brengen en oplossingen aandragen. Deze oplossingen kunnen zich bevinden op het gebied van het uitvoeringsbeleid van het UWV en mogelijk ook op het gebied van het rijksbeleid. De meldlijn is geopend van 28 augustus tot en met 7 september en staat open voor jonggehandicapten, reÔntegratiespecialisten, maar ook ouders en begeleiders kunnen problemen melden. Er kan gebeld, gemaild maar ook geMSNt worden (werkmoetlonen@hotmail.com). Bellen kan op 030-2970033.

http://www.cnvjongeren.nl


Kom in beweging met Start met

Op 8 september geeft Clťmence Ross (directeur Nederlands Instituut Sport en Bewegen) in Madurodam het startschot voor de landelijke actie Start met. Vanaf dat moment komen op 300 locaties in Nederland mensen in beweging. Start met biedt namelijk de mogelijkheid om kennis te maken met vijf laagdrempelige vormen van bewegen zoalshardlopen, (sportief) wandelen, nordic walking, fietsen en dansen. Slechts de helft van de Nederlanders beweegt voldoende: vijf dagen in de week 30 minuten per dag. Start met wil volwassenen stimuleren aan deze norm te voldoen. Op zes achtereenvolgende zaterdagochtenden maken de deelnemers kennis met de sport. Inschrijven gaat via de website www.startmet.nl. Daar staat ook alle informatie over de sporten op locaties in heel Nederland.

Start met
Start met is de landelijke publieksactie 2007 van de campagne 30minutenbewegen, uitgevoerd
door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) in opdracht van het ministerie van VWS. De actie wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Hartstichting en georganiseerd in samenwerking met de Atletiekunie, KNBLO-NL, NTFU en Kunstfactor Dans.

30minutenbewegen
De campagne 30minutenbewegen richt zich op alle Nederlanders met de boodschap om
(meer) te gaan bewegen. Nederlanders bewegen namelijk nog steeds te weinig. Te weinig lichaamsbeweging geeft een verhoogd risico op het krijgen van onder meer diabetes, bepaalde vormen van kanker, obesitas, stress en depressie. NISB voert de beweegcampagne uit in opdracht van het ministerie van VWS en wil bereiken dat 65% van de Nederlanders in 2010 aan de beweegnorm voldoet. Vier groepen krijgen bijzondere aandacht in de campagne: vmbo-ers, 50/plussers, chronisch zieken en werknemers met zittende beroepen. Dit zijn de groepen die niet of nauwelijks aan sport en bewegen toekomen.

http://www.startmet.nl


Reumapatientjes rijden mee in grootste Ferrari tocht van Nederland

De hele dag met een Ferrari meerijden, de chauffeur vertellen waar je rechtsaf en linksaf wilt ťn dan ook nog eens een stuk op zeer hoge snelheid met zo'n bolide over de start- en landingsbaan van Rotterdam Airport. Op zaterdag 18 augustus rijden meer dan 100 Ferrari's achter elkaar (onder begeleiding van de politie) door de provincies Utrecht en Zuid Holland met reumapatiŽntjes uit het Wilhelmina Kinderziekenhuis als bijrijder. Met behulp van vlaggen geeft televisiepresentator Bavo Galema het startsein.

Het is een bijzonder initiatief van Ferrari Club Nederland die de zogenaamde Doe een Plezierrit dit jaar voor de 5e keer organiseert in samenwerking met Stichting Doe Een Wens. Doel is om chronisch zieke kinderen tussen de 10 en de 18 jaar de dag van hun leven te bezorgen. Meer dan 100 Ferrari's rijden mee die eigendom zijn van enthousiaste clubleden. Ook de ouders van de kinderen genieten van deze dag. Zij reizen de gehele dag mee in een aantal bussen en zijn te gast op alle locaties die worden aangedaan.

Puzzelrit
De 'avonturiers' waaronder ook veel meisjes, worden 's ochtends opgehaald bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis. In elke Ferrari rijdt een kind mee als bijrijder. Er volgt naast een puzzelrit een mooie rit door de provincies Utrecht en Zuid Holland. Op de start-en landingsbaan van Rotterdam Airport wordt eventjes met volle snelheid gereden. Bijrijders, begeleiders en medische staf volgen met bussen. Eindbestemming van de rit is Ahoy Rotterdam waar een uitgebreid programma is voor iedereen in het kader van het evenement RaceSalon, waar op 17 en 18 augustus Formule 1 en de top uit de autowereld aanwezig is. Rijders en gastkinderen maken zelf ook nog onderdeel uit van het programma.


Alternatief voor nicotine junkies

Next Safety maakt verbluffende vooruitgang bij nicotineafgifte bekend in een onderzoek met 30 proefpersonen bereikten de deelnemers veel sneller veel hogere nicotinewaarden in het bloed dan mogelijk is
door het roken van sigaretten, zonder dodelijke carcinogenen binnen te krijgen. Elke proefpersoon inhaleerde minder nicotine dan normaalgesproken wordt geÔnhaleerd door ťťn sigaret te roken, maar met
grotere psychoactieve effecten. Volgens een artikel gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie zullen sigaretten, die verslavender zijn dan cocaÔne, de komende dertig jaar dodelijk zijn voor meer dan 600 miljoen mensen.

"Ons land is rationeel gezien oneerlijk als we toestaan dat de leidinggevenden van grote tabaksbedrijven de "country club lifestyle" leiden, terwijl zij doelbewust producten verkopen die meer verslavend
zijn dan cocaÔne en elk jaar miljoenen mensen doen overlijden, en we tegelijkertijd honderdduizenden arme mensen opsluiten omdat ze marihuana verkopen", aldus C. Eric Hunter, CEO. De negenjarige zoon
van Hunter stelde tijdens een discussie over sigarettenverslaving een collega van Next Safety de aangrijpende vraag: "Waarom vermoorden mensen ander mensen, alleen maar voor geld?"

Next Safety's revolutionaire nieuwe apparaat met geavanceerde doseringsregeling biedt nicotineverslaafden een mechanisme om de nicotine binnen te krijgen met dezelfde psychoactieve effecten die
worden bereikt tijdens het roken van sigaretten, zonder de bekende carcinogenen in sigaretten te inhaleren. De hoge mate van controle zorgt dat het apparaat kan worden gebruikt bij het stoppen met roken
door langzaam de hoeveelheid nicotine te verlagen gedurende langere periodes of ter vervanging van nicotine als mensen niet kunnen stoppen met het gebruik van geÔnhaleerde nicotine. Andere directe voordelen zijn de afwezigheid van passieve rook en andere negatieve bijkomende effecten.

In dit onderzoek bereikten rokers gemiddelde stijgingen van nicotinewaarden in veneus bloed van 28,4 nanogram per milliliter in minder dan tien seconden na inhalatie. Niet-rokers hebben niet dezelfde diffusiebarriŤre veroorzaakt door het inhaleren en de bijbehorende afzetting van bijproducten van sigarettenverbranding in de longen als rokers. Als gevolg hiervan bereikten niet-rokers nicotinewaarden in het bloed van 129 nanogram per milliliter in minder dan tien seconden na inhalatie (laboratoriumanalyse uitgevoerd door NMS Labs).

Deze baanbrekende geneesmiddelenafgifte via de longen is niet alleen beperkt tot nicotine. Elk geneesmiddel dat oplosbaar is in water kan nu worden toegediend met een zeer hoge werkzaamheid en
efficiŽntie door middel van de pulmonale hulpmiddelen en methoden van Next Safety. Behandelingen die mogelijk worden gemaakt door deze technologie zijn onder andere de efficiŽnte en uiterst werkzame
toediening van verschillende geneesmiddelen die nooit eerder effectief konden worden afgegeven met pulmonale hulpmiddelen. Bij de gepubliceerde nicotineresultaten bereikte bijvoorbeeld meer dan 74
procent van de nicotine in het apparaat de bloedbaan. Veel belangrijke geneesmiddelencategorieŽn die momenteel uitsluitend per infuus of via injectie worden toegediend, zoals antibiotica, analgetica en
bestrijdende geneesmiddelen, maar ook enkele vaccins, kunnen nu worden geleverd met uiterst hoge precisie, werkzaamheid en efficiŽntie.

De prijs van Next Safety's nicotineafgifteapparaat wordt vastgesteld op minder dan $100 en navullingen zullen minder dan tien procent kosten van het bedrag dat een gemiddeld pakje sigaretten kost
in welvarende landen, maar dezelfde hoeveelheid nicotine bevatten. Het bedrijf zal in december beginnen de apparaten te transporteren naar markten waar de huidige voorschriften dit toestaan. Next Safety zal ruim twee miljoen nicotineafgifteapparaten per maand transporteren in het eerste kwartaal van 2008.


Jaarlijks 2.200 mensen in ziekenhuis na wespensteek

Lekker lui genieten van een zomerse dag onder het genot van een hapje en een drankje. Die welverdiende rust is helaas van korte duur want er nadert een wespenplaag. Ga vooral niet wild om u heen slaan: een wesp die zich bedreigd voelt, zal steken. Tussen 2001 en 2005 zijn er gemiddeld 2.200 mensen per jaar behandeld op een Spoedeisende Hulpafdeling na een wespensteek.

http://www.veiligheid.nl/csi/websiteveiligheid.nsf/index.html?readform


Tatoeagekleurstof veroorzaakt infectie

In de tatoeagekleurstoffen Euro Sumi OUTLINING INK en Euro Sumi GRAY WASH SHADING INK, die zijn verkocht op de Tattoo Convention in Amsterdam heeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) micro-organismen aangetroffen. In de Outlining Ink is de bacterie Pseudomonas aangetoond. Deze bacterie kan infecties veroorzaken wanneer ze in de huid wordt geÔnjecteerd. Bij de VWA zijn een aantal klachten binnengekomen over ontsteking nadat bij deze mensen met deze vloeistof een tatoeage is gezet.

Oproep aan tatoeagestudio’s
Vanwege de kans op een infectie raadt de Voedsel en Waren Autoriteit tatoeŽerders dringend aan om de kleurstoffen van Euro Sumi niet langer te gebruiken. Beide producten zijn te herkennen aan de volgende informatie op het etiket LOT# ES020408, MFG# 22/05/07. Beide tatoeagekleurstoffen zijn niet in winkels in Nederland verkrijgbaar. Ze worden rechtstreeks bij distributeurs in BelgiŽ of Engeland besteld en verhandeld op tatoeagebeurzen en internet.

Pas een nieuwe tatoeage?
Raadpleeg uw huisarts als u last krijgt van:

- een aanhoudende huidinfectie bij de tatoeage;
- ziekteverschijnselen met koorts.

Geef in dat geval aan dat u pas getatoeŽerd bent en dat u daardoor mogelijk een infectie hebt opgelopen.

Wat doet de VWA verder?

De VWA heeft de producten aangemeld bij de Europese Commissie via het snelle informatiesysteem RAPEX. Andere lidstaten zijn hiermee ook op de hoogte van dit onveilige product en kunnen op basis van de Nederlandse resultaten actie in hun land ondernemen. Daarnaast heeft de VWA de relevante brancheorganisaties in Nederland per brief van deze waarschuwing op de hoogte gesteld en hen verzocht hun leden te informeren. De Voedsel en Waren Autoriteit heeft inmiddels de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Landelijke Huisartsen Vereniging en het RIVM, centrum voor infectieziektebestrijding ingelicht over deze kwestie.


Te veel fouten bij medicatie van veelslikkers

Een onderzoek in drie Friese verzorgingshuizen dat gisteren openbaar werd, toonde nog eens aan dat polyfarmacie - het tegelijk gebruiken van veel medicijnen - meer aandacht verdient.

http://www.frieschdagblad.nl/artikel.asp?artID=35463


 

 

 


14 aug


TV - Zomergasten - Christine van Broeckhoven over Alzheimer

De Vlaamse hoogleraar dr. Christine van Broeckhoven (1953) is een internationale autoriteit in genetisch onderzoek naar Alzheimer-dementie en andere hersenaandoeningen. Alzheimer-dementie is volgens Van Broeckhoven het ergste wat een mens kan overkomen; ťťn op de vier bejaarden krijgt met de ziekte te maken. Na haar studie scheikunde en biochemie en haar doctoraat in de moleculaire biologie richtte zij in 1989 aan de Universiteit van Antwerpen haar eigen laboratorium voor moleculaire genetica op, waar inmiddels 80 mensen werken, en waarvan zij wetenschappelijk directeur is. Van Broeckhoven heeft in alle vooraanstaande tijdschriften op haar vakgebied gepubliceerd en kreeg voor haar werk talloze wetenschappelijke prijzen en onderscheidingen, zoals de Vijfjaarlijkse Prijs voor Wetenschappelijk Onderzoek van het Vlaamse Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en - als eerste Europese vrouw - de prestigieuze Potamkin Prize van de American Academy of Neurology.

Ook ontving ze in 2006 de l'Orťal/Unesco Honor Award for Women in Science en werd ze benoemd tot grootofficier in de Leopoldsorde, een van de hoogste Belgische koninklijke onderscheidingen. Bij de federale verkiezingen in BelgiŽ op 10 juni van dit jaar was Van Broeckhoven lijsttrekker voor de SP.a (Socialistische Partij Anders) in Antwerpen. Speerpunten in haar campagne waren de vergrijzing van de bevolking en de positie van vrouwen. Ze werd met ruim 26.000 stemmen gekozen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Op 28 juni wordt ze geÔnaugureerd als Kamerlid. Presentatie: Joris Luyendijk.

http://player.omroep.nl/?aflID=5276058


Millieuvriendelijke onkruidbestrijder

Beste mensen,

misschien bestaat het al langer, maar ik heb het net ontdekt, de millieuvriendelijke onkruidbestrijder.
Om het onkruid in de paden langs de tuin of oprit (zonder chemicalien) weg te krijgen kan men makkelijk azijn gebruiken, verdund in water. Men kan ook schoonmaakazijn uit de supermarkt gebruiken, of ook bij de drogist een flesje azijnzuur. Men kan het verdund tussen de tegels in laten lopen of spuiten, of ook in een emmer oplossen en de tegels er mee schrobben of zo, dan is tevens het mos weg, en dat zonder hogedrukspuit etc, en ook natuurlijk afbreekbaar, en zelfs ook nog goedkoper. Na 1-2 keer is het onkruid verdord, enkele dagen wachten tussen het spuiten of schrobben indien het de eerste keer is.

Rob Hundscheidt


C1000 start met zelfzorggeneesmiddelen in de supermarkt

C1000 is als eerste supermarktketen in Nederland gestart met de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen. Het gaat hierbij om middelen voor maag en darm problemen, koorts, griep, spieren en gewrichten. De overheid heeft besloten dat supermarkten vanaf 1 juli 2007 bepaalde zelfzorggeneesmiddelen vrij mogen verkopen. Uit onderzoek bleek dat consumenten dit graag wilden. C1000 is al vroeg gestart met het ontwikkelen van een module zelfzorggeneesmiddelen, zodat deze snel uitgerold kon worden. Deze module is eerst getest in winkels waar een gediplomeerde drogist aanwezig is. Nu de kogel wat de overheid betreft door de kerk is, heeft
Schuitema de module vrijgegeven voor alle C1000 supermarkten. C1000 biedt een basisassortiment aan van dertig artikelen. Dat kan aangevuld worden met twintig homeopathische geneesmiddelen.


Mobiliteit, kwetsbaarheid en duurzaamheid Europees platteland

īMobiliteit, kwetsbaarheid en duurzaamheid: nieuwe vragen en uitdagingen voor het Europese platteland.ī Dat is het centrale thema van het 22e congres van de Europese Vereniging voor Rurale Sociologie (ESRS) dat van 20 tot en met 24 augustus plaats vindt in Wageningen en waaraan circa 350 sociale wetenschappers uit Europa maar ook daarbuiten deelnemen. In de laatste decennia is de mobiliteit van mensen, kennis en kapitaal binnen en tussen Europese regio’s sterk toegenomen. Meer mobiliteit maakt het platteland enerzijds kwetsbaarder, maar kan ook nieuwe kansen en mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling scheppen.

http://www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/Mobiliteit_kwetsbaarheid_
en_duurzaamheid_Europees_platteland.htm


Energiebesparing tot 30% gemakkelijk haalbaar

Energie2007, de vakbeurs voor besparen op energiekosten, is groter dan ooit. Met 150 specialisten en een groot aantal noviteiten. De ontwikkelingen gaan snel als het gaat om het verlagen van het energieverbruik in de industrie en in de gebouwde omgeving. Volgens deskundigen is bij bedrijven al gauw een besparing tot 30% op het energieverbruik haalbaar. De eerste verbruiksbesparing is soms direct en zonder grote investering te realiseren. Men vindt op Energie 2007 ook oplossingen om de laatste 10% van de voorgenomen besparingsdoelstelling te halen. De beurs vindt plaats van 9 t/m 11 oktober in de Brabanthallen s-Hertogenbosch. Gebouwbeheerders en andere zakelijke energieverbruikers vinden op Energie 2007 alle ingrediŽnten voor het verlagen van hun energiekosten, met uiteraard een minimaal gelijkblijvend comfort of eenzelfde productiecapaciteit. Naar verwachting zullen de energieprijzen blijven stijgen en zal de regelgeving m.b.t. CO2 uitstoot verder worden aangehaald. Slim inkopen en efficiŽnt omgaan met energie vertaalt zich dan ook snel in meer winst. Dit verklaart het succes van deze beurs, georganiseerd door Libťma en F&B, specialisten in energie en milieu.

Tijdig inspelen op de per 1 januari a.s. van kracht wordende EPBD regelgeving leidt tot verhoging van het comfort, de verhuur- of verkoopbaarheid van panden en verlaagt de exploitatiekosten. Op Energie 2007 vinden gebouwbeheerders een groot aanbod van innovatieve en besparende energie-oplossingen die zich mede door de stijgende energietarieven en wellicht nieuwe subsidiemogelijkheden, bekend op Prinsjesdag, steeds sneller terugverdienen. De beurs toont duurzame opwekking (zonne-energie, zonneboilers), koeling en verwarming, cv-ketels op biobrandstof, airco-installaties, warmte-terugwinning, isolatie, slimme meters, klimaat regulerende gevels, gebouwbeheersing systemen, monitoring en stadsverwarming. Kortom, van individuele oplossing tot volledig energienul gebouw.

Verbetering processen, nieuwe technologieŽn en optimaliseren van bestaande installaties liggen aan energiebesparing in de industrie ten grondslag. Zo zijn stoominstallaties verantwoordelijk voor 40% van het zakelijk gasverbruik (excl. elektriciteitsproductie) van Nederland. Op de beurs vindt men oplossingen als rookgasafzuiging, persluchttechniek, efficiŽnte motoren, energiezuinige verlichting (voor fabriekshallen en kantoorgebouwen), bemetering, isolatie, monitoring, hergebruik warmte, koeltechniek, WKK's (warmtekracht koppeling), noodstroomvoorziening en energiezuinige klimaatinstallaties. Uiteraard vindt men op de beurs ook slimme methoden om energie in te kopen. Energie 2007 wordt vakinhoudelijk ondersteund door een adviescommissie bestaande uit brancheverenigingen en kennisinstituten zoals VNO/NCW, NVTG, AvEPA, Nederlandse Vereniging van Diervoederfabrikanten, Energiecentrum Midden- en Kleinbedrijf en SenterNovem.

Naast de 150 standhouders biedt Energie 2007 een uitgebreid activiteitenprogramma met twee minicongressen over de veranderende energievoorziening en inkoop van energie, het Duurzaam Bouwen plein, het Energietheater en de uitreiking van de Energie 2007 Award voor het best besparende bedrijf. Op het facturenspreekuur kan iedereen zijn factuur door een specialist laten controleren. Energie 2007 is dagelijks open van 10.00 tot 18.00 uur.

www.energie2007.nl


TV - Verse vis? - Klootwijk aan zee

Dagvis. Alle vis is ooit vers geweest. Zo uit het water. Er zijn verpakkingen van gerookte zalm waar op staat: Vers gevangen. Het wordt gewaardeerd, verse vis. Maar veel mensen weten het verschil niet tussen vis die vers genoemd wordt en verse vis. Of tussen verse garnalen en garnalen die al twee weken vers gehouden worden en een retourtje Marokko achter de rug hebben. Vers? Vis binnen een etmaal uit de zee op je bord. Dat komt terug in de culinaire mode. Klootwijk aan zee ontdekt de verste verse garnalen van Nederland en brengt vis aan land die dagvers moet heten. Zo onderscheidt deze vis zich van de vis die al een week in de supermarkt ligt te wachten op iemand die zin heeft in verse vis.

http://player.omroep.nl/?aflID=5125656&md5=78ce5e8d90ced029be4f1447926948fc


Overmatig transpireren kun je behandelen

Iedereen kent wel iemand die last heeft van overmatige transpiratie. Maar weinig mensen weten dat er in sommige gevallen een medische oplossing is voor het probleem. Een aandoening die vandaag efficiŽnt behandeld kan worden is focale hyperhidrosis, een hinderlijke vorm van transpireren ter hoogte van de handen, de voeten en de oksels. Transpiratie ontstaat doordat onze zenuwen de stof acetylcholine produceren. Die stimuleert de eccriene zweetklieren - de klieren die de hoeveelheid zweet bepalen - om transpiratie af te scheiden. Focale hyperhidrosis ontstaat doordat de zenuwen teveel acetylcholine afscheiden, of doordat de eccriene zweetklieren te sterk reageren op deze stof. 'Ongeveer een procent van de bevolking heeft last van deze kwaal. Voor sommige mensen is het een sociale handicap. Ze durven nog nauwelijks een hand te geven of verzinnen excuses om niet te moeten sporten', zegt dr. Isabelle Verhaeghe van de dienst dermatologie van het UZA.

http://www.maguza.be/artikel_detail.asp?IdArtikel=114
http://www.kruidvatgezondheidsnet.nl/medisch/nieuws/1188/liposuctie-helpt-superzweters


Hoofd afdeling kinderoncologie VU medisch centrum ontvangt Ketting van Ballonnen

Prof.dr. Gert-Jan Kaspers, hoofd afdeling kinderoncologie VUmc, ontvangt een groep van 25 jonge (ex) kankerpatiŽnten of broers/zussen van een kankerpatiŽnt. Zij maken onder de naam “Ketting van Ballonnen” een fietstocht door Nederland, waarbij ze alle zeven kinderoncologische centra aandoen. Hiermee willen ze kinderen met kanker en hun familie een hart onder de riem steken en laten zien dat er een leven na kanker kan zijn. Kaspers: “Binnen VONK, het VUmc Onderzoek Naar Kinderkanker, doen we veel onderzoek naar de kwaliteit van leven van (ex) kankerpatiŽnten. Deze jonge mensen dragen met hun sportieve prestatie uit dat die kwaliteit van leven er na kanker Ūs. Ik beschouw het dan ook als een eer ze in VU medisch centrum welkom te heten.” VU medisch centrum heeft voor de ontvangst ook kinderen uitgenodigd die nu worden behandeld in verband met kanker. Zij krijgen, samen met de fietsers, een lunch aangeboden. Tijdens de ontvangst in VU medisch centrum overhandigt Kaspers de fietsers een schilderij, gemaakt door patiŽntjes van de kinderafdeling. Dit neemt de groep fietsers mee naar Leiden, waar hun volgende stop plaatsvindt. Aan alle zeven kinderoncologische centra is gevraagd iets te maken wat de fietsers doorgeven aan de patiŽntjes in het volgende ziekenhuis. Zo ontstaat een symbolische verbinding tussen de verschillende centra. De Ketting van Ballonnen is een initiatief van de Vereniging ‘Ouders, kinderen en kanker’ en wordt dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De fietsers, tussen 14 en 22 jaar oud zijn op 11 augustus gestart in Zwolle en voltooien hun 600 kilometer lange tocht op 19 augustus in Nijmegen.


Aanpak polyfarmacie in Friese verzorgingshuizen succesvol

DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik en de Zorgschap Frysl‚n hebben met succes het project 'Aanpak polyfarmacie' in drie Friese verzorgingshuizen uitgevoerd. Tijdens dit project is het medicijngebruik van de bewoners door de huisarts, de apotheker en de verzorging van het verzorgingshuis kritisch bekeken. Veel verschillende middelen zijn gestopt, gestart of veranderd wat betreft dosering of toedieningsvorm. Voor de bewoners betekent dit een belangrijke verbetering van het medicijngebruik. Naast dit winstpunt wordt hiermee ook een kostenbesparing gerealiseerd van gemiddeld 117 euro per bewoner, per jaar. Ouderen gebruiken vaak veel verschillende medicijnen. Bij het gebruik van vijf of meer middelen spreekt men van polyfarmacie. Polyfarmacie hoeft niet per definitie problematisch te zijn, in sommige gevallen zelfs noodzakelijk. Echter, het kan wel ongewenste effecten met zich meebrengen zoals bijwerkingen en wisselwerking tussen medicijnen onderling. Daarnaast is het voor de gebruiker vaak moeilijk om de middelen allemaal volgens voorschrift van de arts in te nemen.

http://www.medicijngebruik.nl/content/5_persberichten/5-7.htm


Video - vaginal birth


Stollingsziekte hemofilie moet preventief behandeld worden

Utrechtse onderzoekers raden aan op zeer jonge leeftijd met de dure preventieve behandeling van hemofilie, een bloedstollingstoornis, te beginnen. Dat is medisch ťn economisch beter, leggen ze vandaag uit in het tijdschrift New England Journal of Medicine. Het preventief toedienen van de ontbrekende stollingsfactor VIII aan jonge kinderen met hemofilie werkt beter dan alleen behandelen als bloedingen optreden. Dit laten Amerikaanse onderzoekers zien in het tijdschrift New England Journal of Medicine van vandaag.

http://www.umcutrecht.nl/zorg/nieuws/2007/08/hemofilie-preventief-behandelen.htm


 


13 aug


Overig nieuws en informatie bronnen afgelopen 7 dagen

High blood pressure, low energy -- a recipe for heart failure
Seat belt injuries could signal more serious trauma in children
New study suggests Concord grape juice may provide protection against breast cancer
Smokeless tobacco more effective than cigarettes for delivering dangerous carcinogens into the body
No Evidence That Widely Prescribed Statins Protect Against Prostate Cancer
Green Tea Boosts Production of Detox Enzymes, Rendering Cancerous Chemicals Harmless
A study by the MUHC and McGill University opens a new door to understanding cancer
ESF EURYI award winner aims to stop cancer cells reading their own DNA
Women with migraines and visual symptoms may have higher stroke risk
Reductive stress linked to heart disease
Hormone regulates fondness for food
Antioxidant overload may underlie a heritable human disease
Pathway links inflammation, angiogenesis and breast cancer
New molecular regulators of hyperthyroidism and goiter
Battle of the bulge - what controls how much we eat
Research shows skeleton to be endocrine organ
Grapes, soy and kudzu blunt some menopausal side effects
New Research Aims To Identify Markers For Menopausal Women At Risk For Deadly Blood Clot
Study Suggests Estrogen Deficiency Can Lead To Obesity-Induced High Blood Pressure Following Menopause
Penn researchers discover novel pathway for increasing 'good' cholesterol
Acute sleep deprivation leads to changes in nighttime urine production for men and women
Inflammation may cause preterm labor and fetal deaths
Stress may leave your mouth a mess
FSU chemists using light-activated molecules to kill cancer cells
Diet foods for children may lead to obesity
Role of thyroid hormones in slumber under investigation at Rutgers
Cornell scientists link E. coli bacteria to Crohn's disease
Study Unlocks Secrets of Cholesterol Buildup in Vessel Walls
Penn researchers discover how key protein stops inflammation
High-intensity ultrasound may launch attack on cancer, wherever it lurks
Researchers find vitamin B1 deficiency key to vascular problems for diabetic patients
Diets high in choline may increase risk for colorectal polyps
New mechanism links smoking to lung damage
UCF research links proteins, stem cells and potential Alzheimer's treatment
Gene variant is associated with brain anatomy, clinical course of ADHD
Researchers link metal ions to neurodegenerative disease
Taking a supplement of glycine helps prevent degenerative diseases such as arthrosis or osteoporosis
Defects in critical gene lead to accelerated lung tumor growth
Study identifies source of fever
UCSD researchers discover cause of rosacea
Why women get more migraines than men
The matrix of autism
Radiofrequency ablation highly effective in treating kidney tumors
Cognitive impairment link found in older adults taking popular stomach acid medications
Know Where Your Vitamins Are Made? China, Most Likely
Understanding the Benefits and Risks of Mercury Amalgam Dental Fillings
Just what good is China
Microwave ovens destroy nutrional value of your food
Pomegranate juice is beneficial for boosting memory
Vinegar is mighty weapon in fight against cervical cancer
Alcohol linked to bowel cancer, says study
Statins "do not help the elderly"
High Fructose Corn Syrup, The Next Trans Fats?
Fructose Can Be Dangerous For Kidneys, Study Finds
Israeli plant could offer solution to looming global wheat disease
Grilled meats may raise cancer risk
More Concerns Over Bisphenol A
Fungus and chips
Taste of the orient could reduce acrylamide formation
Did Merck Hide the Risks of Fosamax?
Cases of Jaw Bone Death Caused by Fosamax often Unreported
Seeds of deception
Toxic L-tryptophan: Shedding Light on a Mysterious Epidemic
New Human Study finds that Aloe vera enhances bioavailability of vitamins B12 and C and ORAC among mature adults
Discoveries back theory that MS is autoimmune disease
Laser Printers Could Be a Health Hazard
Do pesticides contribute to autism?
Antibiotics found in seafood imports
Body Piercing May Cause Nickel Allergy
Under-the-tongue immunotherapy curbs cat allergy
Pepsi admits Aquafina comes from tap water
Are you being detailed?


Video - The Myths About Fat and How Fat Can Help You Lose Weight

There are so many myths about fat: "Fat is bad, saturated fat makes you fat, fat raises cholesterol, eat a low-fat diet to lose weight." Dr. Pearsall dispells the myths once and for all.


Toelating middelen ingetrokken

Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) in Wageningen heeft per 1 augustus de toelatingen moeten intrekken van drie middelen op basis van paraquat-dichloride.

http://www.hortinews.com/news.php?id=12189

xxx


Macho's: die zijn niet "voor het leven " !

Dit soort ''Mannelijken'' zouden niet door de dames als partner voor het leven gezien worden; dus niet voor de lange termijn. Integendeel: de meer vrouwelijke mannen worden ontvangen als de betere ''compagnons".

Lynda G. Boothroyd, Benedict C. Jones, D. Michael Burt and David I. Perrett Partner characteristics associated with masculinity, health and maturity in male faces Personality and Individual Differences, Volume 43, Issue 5, October 2007, Pages 1161-1173

http://www.lanutrition.fr/Les-machos-c-est-pas-pour-la-vie-n-1770.html

xxx


Oproep: Verantwoordlijken voor en van <Tafeltje Dek Je > !!! in Nederland.

< Tafeltje Dek Je > zou moeten heten < Tafeltje Ontdek Je > ! SLOWFOOD NEDERLAND: spoed : werk aan de winkel ! Doe net als de Italianen: organiseer en discussier over Gezonde Voeding voor Behoeftigen !

Afgelopen week had ik het " genoegen" 2 dagen mee te eten bij Senioren in een aanleuningwoning in het zogenaamde Hoge Noorden van Nederland.

MIJN MAAG IS NU NOG VAN SLAG !

Dag 1 : een half pond kruimige doorgekookte aardappelen, snotterige, vieze groene snijbonen, een schoenzool stuk vlees, rabarber (was lekker en vers !) en een chemisch smakend vanilletoetje met dikke klonters (jak..).
Dag 2: overvette heropgewarmde kleffe patat, snotterige ronde Parijse worteltjes, een vreemde soort chemisch smakende burger van onbestendige kleur, en een zeer chemisch smakend carameltoetje (jak..).

Lange leve Nederland als je " oud wordt " en niet alles meer kunt. In het GroeneHartZiekenhuis krijg je ''snacks" om aan te sterken…..in de vorm van gevulde koeken en in een aanleunwoning krijg je zo goed als verrot eten……

Bon Appetit……

xxx

Ps: …en maar klagen dat de Gezondheidskosten zo uit de hand lopen; vindt U dat gek ? Ik niet.


Kopieerapparaten: dienen we deze te wantrouwen ?

Kopieerapparaten stoten giftige fijne stoffen uit. De resultaten zullen bevestigd moeten worden voordat het apparaat uit het kantoor verwijderd wordt….. Zoals auto's en sigaretten, scheiden volgens onderzoekers van de Universiteit te Brisbane (Aus) ook kopieerapparaten fijnstof uit. Zij bestudeerden ventilatiesystemen in een kantoor. Dus moeten we nu met een masker op naar kantoor ? Het onderzoek loopt…dus wacht daar nog even mee….

Morawska, L.; Taplin, L, Particle Emission Characteristics of Office Printers, Environ. Sci. Technol.; (Article); 2007

http://www.lanutrition.fr/Faut-il-se-mťfier-des-photocopieurs-n-1772.html

xxx


How Water Can Help You Lose Weight


 


12 aug


Aarde: het alternatief voor Prozac?

Als u zich depressief voelt, moet u eens in de aarde gaan wroeten. Britse onderzoekers hebben aangetoond dat ‘goedaardige’ bacteriŽn die in de grond voorkomen de hersencellen kunnen aanzetten tot de productie van serotonine, het hormoon dat de stemming reguleert en waarvan een tekort wordt geassocieerd met depressiviteit.

http://www.ode.nl/news.php?nID=1148


Video - the future of our food


Video - cholesterol lowering foods

With Dr. Brill's breakthrough Cholesterol Down Plan, you simply add nine "miracle foods" to your regular diet and 30 minutes of walking to your daily routine. That's all. This straightforward and easy-to-follow plan can lower your LDL (bad) cholesterol by as much as 47% in just 4 weeks.


Sla de supermarkt eens over. In de natuur is genoeg lekkers te vinden: gratis en voor niets.

Wie wilde planten eet, heft de vervreemding op die we normaal zijn gaan vinden in onze relatie tot onze voeding. We zien de plant die we gaan plukken; we hebben hem zelf ontdekt. We zien de kleur, de omvang, de vorm van de stengel, voelen de bladeren, we zien de vorm en we ruiken de geur van de bloempjes. We kennen zijn naam. We kennen de plek waar hij staat in akkerrand, bos of struikgewas, en waar hij zich blijkbaar thuis voelt (anders zou hij er niet staan). En als we dit cadeautje van de natuur oppeuzelen, is het niet overdreven te stellen dat we er een heel basale, fundamentele en intieme verbinding mee hebben. Het eten van wilde planten verbindt ons met de natuur. Het maakt ons er onderdeel van.

www.ode.nl/article.php?aID=4356&l=nl

Jim Mekkelholt

 

 


11 aug


TV - Holland Doc - The Yes man - aanrader

Documentaire over anti-globalisten Mike Bonanno en Andy Bichlbaum, die als nepwetenschappers groteske nonsens verkopen op handelscongressen. Niemand lijkt te beseffen wat er op handelsgebied in de wereld gebeurt.

http://player.omroep.nl/?aflID=5233047&md5=c6b92c16d9e3f310bcec3b264d3870a8


Igz waarschuwt voor chinese illegale hormoonpreparaten

Bij een inval in 99drie behandelpraktijken heeft de Inspectie voor de Gezondheid (IGZ) illegale hormoonpreparaten, antibiotica en afslankmiddelen in beslag genomen. Het gaat om Chinese praktijken in Amsterdam, Amstelveen en in een klein plaatsje in Noord Brabant. Tegen de eigenaren is proces verbaal opgemaakt. Het gaat om onder meer dexamethason acetaat, een synthetisch hormoon. Het wordt gebruikt om eczeem te behandelen en mag alleen door een arts worden voorgeschreven. Het middel werd in ťťn van de praktijken gebruikt om een kind van minder dan een jaar te behandelen. Het preparaat kan bij verkeerd gebruik ernstige bijwerkingen veroorzaken. De eigenaren van de praktijken zijn geen arts.

Daarnaast trof de IGZ na klachten van een gebruiker een gevaarlijk kruidenmiddel aan. In het kruidenmiddel Miaozi, dat wordt gebruikt om af te slanken, zit een synthetische component verstopt. Het gaat om synthetische afslankmiddel sibutramine. Een vrouw die het middel nam kreeg ernstige hartklachten en informeerde de Inspectie. Ze dacht dat het om een kruidenmiddel ging en wist niet dat in de kern sibutramine zat. Ze nam op advies van de praktijkeigenaar een te hoge dosis. De antibiotica die werden gevonden mogen eveneens alleen door een arts worden voorgeschreven.

De IGZ waarschuwt voor bepaalde Chinese middelen die worden ingezet door kruidenpraktijken. Klanten kunnen niet zien welk middel gebruikt wordt of wat er in zit. Het hormoon preparaat dexamethason acetaat wordt in zowel crŤme als pilvorm gebruikt. De Chinese crŤme is te herkennen aan een rode doos met de cijfers 999 gevolgd door Chinese karakters.


TV - Heeft afval scheiden zin?

Onderzoeksprogramma waarin antwoorden worden gezocht op veelgestelde vragen. Het duo legt daarbij bloot waar economische principes niet goed functioneren en waar beleid en wetgeving tekortschieten. Afl.: Heeft afval scheiden zin? Groente-, fruit- en tuinafval hoort in de groene biobak. Een kleine moeite, en nog goed voor het milieu ook. Tenminste, dat verhaal is ons altijd verteld. Maar het ministerie van VROM stelt op haar website dat het voor het milieu niet meer uitmaakt of je gft gescheiden inzamelt. Hebben we dan al die jaren voor niets met een groene bak gezeuld? Jansen & Janssen zoeken het uit. Presentatie: Tjeerd Bijman en Martijn Kieft.

http://www.nederland3.nl/uitzendinggemist/programma/jansen-janssen/2533


FNV Bouw: politiek moet UWV corrigeren

De UWV moet de financiŽle schade van haar fouten met terugwerkende kracht herstellen. De politiek is nu de aangewezen partij om de praktijken van de uitvoeringsinstantie recht te zetten, vindt FNV Bouw. Dat kan via minister Donner van SZW die 'zijn' UWV beter moet instrueren. Zes jaar lang heeft het UWV te weinig WW uitgekeerd aan duizenden werklozen in de bouw. Vanaf 2004 werd de fout erkend, maar toch weigert UWV de schade van de bestaande eerdere zaken te vergoeden. Die mensen hebben gewoon pech, meent de UWV. Pure willekeur, vindt FNV Bouw omdat de rekenfout alleen in de bouwsector is gemaakt. Het werknemersaandeel in de pensioenpremie behoort tot het WW-dagloon. Dat geldt ook voor de Vroegpensioenpremie. Maar bij het berekenen van het werknemersdeel in de Vroegpensioen- en Pensioenpremie heeft de UWV zes jaar lang, tussen 1998 en 2004, de WW-ers in de bouw benadeeld. In andere sectoren is die fout niet gemaakt. Duizenden bouwers hebben in die periode iedere dag van hun werkloosheid te weinig WW ontvangen. De bedragen variŽren van enkele centen tot zes euro per dag. "Het komt erop neer dat de gedupeerden moeten opdraaien voor de fout van de UWV." legt Dick van Haaster voorzitter van FNV Bouw, uit. FNV Bouw heeft geprocedeerd om de gedupeerden schadeloos te stellen, maar ving bot op de kleine lettertjes en rigide toepassing van bestaande jurisprudentie. De Centrale Raad van Beroep, het hoogste beroepsorgaan voor uitkeringen, oordeelde deze week dat de UWV de bouwvakkers niet schadeloos hoeft te stellen. "De juristen zijn klaar, hier ligt een taak voor de politiek." stelt Van Haaster. "Als de praktijk zo onrechtvaardig uitpakt, moeten we de mensen op andere manieren beschermen tegen willekeur."


Hoe gezond is Internet Plus Bellen?

Persoonlijke ervaringen met electrostress.....

http://www.nulpuntenergie.net/diversen/elektrostress.htm

 

 

 

 

 


10 aug


Film - Zeitgeist

Zeitgeist was created as a not for profit expression to inspire people to start looking at the world from a more critical perspective and to understand that very often things are not what the  population at large think they are. The information in Zeitgeist was established over a year long period   of research and the current Source page on this site lists the sources used / referenced.

http://www.zeitgeistmovie.com/

Duur : 1.56 uur

Tip: Aad vd Laar


Handhaving vereist middelen

De samenleving stevent onherroepelijk af op wat wij de glazen samenleving zijn gaan noemen:
ieder individu woont langzamerhand in een glazen huis, waarin respect voor de persoonlijke
levenssfeer absoluut geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontwikkelingen op technologisch
gebied bieden ons enerzijds nieuwe en uitdagende mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing
en tot aanzienlijke vergroting van efficiency in werk en privť sfeer, in de organisatie van
overheid en private sector, in huis en huishouden.

Maar die ontwikkelingen hebben ook een keerzijde: no place to hide, ook voor hen die –
terecht of ten onrechte – menen dat zij niets te verbergen hebben. Want vroeg of laat zal de
behoefte om in relatie tot anderen, in relatie tot relevante organisaties, in relatie tot het
bedrijfsleven en de samenleving als totaal, gevrijwaard te blijven van ongeoorloofde,
schadelijke of ongewenste inbreuk op de persoonlijke levenssfeer daardoor op de tocht komen
te staan. Zonder dat basale vertrouwen in elkaar ťn in elkaars instituties (overheid/particuliere
organisaties/bedrijfsleven/civil society), wordt de samenleving waarin iedereen binnen
bepaalde grenzen tot volle ontplooiing kan proberen te komen, waarin in vertrouwen zaken
kunnen worden gedaan, een fata morgana.

Van een ingrijpend andere maatschappelijke orde is de wens om politie en justitie (nog?) beter
uit te rusten in de strijd tegen terrorisme en andere maatschappelijk ernstig ontwrichtende
vormen van criminaliteit. Het vinden van de juiste balans tussen het streven naar een grotere
kans op veiligheid enerzijds en het ook in het veiligheidskader zoveel mogelijk waarborgen
van een optimale vorm van bescherming van de persoonlijke levenssfeer, blijft een even
moeilijke als noodzakelijke zoektocht indien we belangrijke rechtstatelijke principes overeind
willen houden.

Beide hierboven weergegeven ontwikkelingen storen zich op geen enkele wijze aan nationale
landsgrenzen. Het zijn fenomenen die in alle – zeker alle democratisch geregeerde – landen
spelen en die er toe leiden dat voor effectieve antwoorden vaak intensief internationaal overleg
en besluitvorming noodzakelijk zijn.

Kortom: het zoveel mogelijk respecteren van de persoonlijke levenssfeer is – naast een aantal
andere eveneens uiterst relevante primaire voorwaarden - voor een leefbaar leven in een
democratische samenleving onontbeerlijk. Daarbij is de grens welke inbreuk nog net wel
acceptabel is en welke dat niet meer is, niet in absolute termen te vertalen; deze is altijd sterk
afhankelijk van tijd, plaats en maatschappelijke context.

http://www.cbpweb.nl/downloads_overig/20070808_beleidbudget.pdf?refer=true&theme=purple

xxx


TV - Zembla - Het gevolg van Fortuyn

Het gevolg van Fortuyn. Vandaag precies vijf jaar geleden werd Pim Fortuyn vermoord. Kort na zijn dood ontstond er chaos in zijn partij, de LPF, die bij de verkiezingen met 26 zetels de grootste nieuwkomer in de Nederlandse parlementaire geschiedenis werd. Met nieuwe documenten en gesprekken met de belangrijkste hoofdrolspelers, laten we zien wat zich achter de schermen bij de LPF afspeelde tot de val van het kabinet Balkenende I. Over de strijd om de macht en het gedachtengoed van Pim Fortuyn.

http://player.omroep.nl/?aflID=4516835


TV - Zembla - Help mijn kind.

Elke ouder die hulp wil voor zijn chronisch zieke kind of gehandicapte kind moet langs de poort van het CIZ. Deze instantie bepaalt hoeveel zorg je krijgt. Maar om dat te krijgen moeten ouders wel door een woud van bureaucratie. Zembla laat de strijd zien die ouders moeten leveren om de noodzakelijke zorg te krijgen voor hun zieke kind.

http://player.omroep.nl/?aflID=5002822


TV - Tegenlicht: Afval is voedsel

Het afval dat we lozen, verdwijnt niet; er bestaat namelijk geen verdwijnen omdat de aarde een gesloten systeem is. Ons afval lijkt alleen onzichtbaar omdat we het verdunnen met water, bedekken met aarde of weg laten blazen door de wind. Maar uiteindelijk komen we het onvermijdelijk weer tegen in ons drinkwater, de lucht die we inademen, ons voedsel en in ons lichaam. Vandaag in de uitzending de ontwerper William McDonough en de chemicus Michael Braungart over de oplossing voor dit probleem: het principe van afval = voedsel.

http://player.omroep.nl/?aflID=4914030


…."eten uit een verpakking MacDo is zoveel lekkerder…."

Uw kind eet slecht en trekt rare gezichten aan tafel ? U heeft veel moeite om Uw kind te voeden met kleine borden met voedsel door U bereidt ? Probeer om het gerecht te verpakken in een verpakking van Mac Donalds. Onderzoekers van de < ťcole de mťdecine de l'Universitť de Yale (New Heaven, Etats-Unis > tonen aan dat kinderen van 3 - 5 het eten beter vinden als het geserveerd wordt in de verpakking van karton van de hamburgerfabrikant ! De hersenen van het kind worden geconditioneerd door de reclame, het doel is om kinderen zo gevoelig te maken voor bepaalde voeding……

Thomas N. Robinson; Dina L. G. Borzekowski; Donna M. Matheson; Helena C. Kraemer Effects of Fast Food Branding on Young Children's Taste Preferences Arch Pediatr Adolesc Med, Aug 2007; 161: 792 - 797.

http://www.lanutrition.fr/Dans-des-emballages-McDo-c-est-vachement-plus-bon-n-1765.html

xxx


Obesitas bij toekomstige moeders verhoogt het risico op misvormde babies

Kim Waller, Prepregnancy Obesity as a Risk Factor for Structural Birth Defects, Arch Pediatr Adolesc Med. 2007;161:745-750.

http://www.lanutrition.fr/L-obťsitť-des-futures-mamans-augmente
-le-risque-de-malformations-du-bťbť-a-1767.html

xxx


Regels, regels, regels, regels en nog eens regels…..

Wat zou het fijn zijn als er alleen al in de EU 1 regel voor 1 ding zou zijn….gewoon lekker simpel en lekker duidelijk. Het voorkomt BERGEN AAN GELDVERSPILLING. Hieronder een website voor "de regels" in o.a. land- en tuinbouw. Goed bedoeld, maar zo vermoeiend…….verzuchten velen die de regels moeten naleven…..gek wordt je ervan !

http://ecas.nl/index.php

xxx


Therapie tegen allergische reactie insectenbeet

Het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp begint volgende maand met een preventieve therapie voor mensen die allergisch zijn voor steken van bijen en wespen. De opzet is om de patiŽnt uiteindelijk immuun te maken, zo heeft het ziekenhuis donderdag gemeld.

http://www.nu.nl/news/1189062/83/rss/Therapie_tegen_allergische_reactie_insectenbeet.html


Jeuk van je werk

Onder het motto "Jeuk van je werk" gaat FNV Bondgenoten op pad om werknemers in de agrarische sectoren te informeren over allergieŽn. Veel producten in deze sectoren kunnen allergische reacties veroorzaken zoals tomaten, paprika's, bloemen en bestrijdingsmiddelen. Maar ook veelvuldig werken met water kan een allergische reactie geven. De overgevoeligheid uit zich door irritatie aan ogen, huid en luchtwegen. Als iemand langere tijd last heeft van een allergie of deze wordt niet tijdig onderkend, kan het zelfs leiden tot blijvende arbeidsongeschiktheid. Met deze campagne wil de bond werknemers in de agrarische sectoren bewust maken van gevolgen van een allergie. Bestuurders van FNV Bondgenoten gaan mensen informeren en geven voorlichting via flyers in verschillende talen. Om in contact te komen met mensen die arbeidsongeschikt zijn geworden door hun allergie, wordt eind augustus een aantal koffiehuizen bezocht. De campagne is in samenwerking met Bureau Beroepsziekten van de FNV.
Als er aanleiding toe is wil BBZ samen met eventuele slachtoffers tot een procedure overgaan.


Sportkamp voor kinderen met diabetes

De Bas van de Goor Foundation organiseert voor Zorgverzekeraar VGZ een gratis sportkamp voor kinderen met Diabetes Mellitus type 1. Het kamp vindt plaats van maandag 13 augustus tot en met vrijdag 17 augustus op het KNVB Sportcentrum in Zeist. Doel van de pilot is om kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar met diabetes te laten ervaren dat de ziekte weliswaar onhandig is, maar geen beperking hoeft te zijn om te bewegen en te sporten. Als voormalig profvolleyballer met diabetes weet Bas van de Goor dat als geen ander. Het is de eerste keer dat een zorgverzekeraar zo'n initiatief neemt.

De 24 kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar gaan een week lang aan de slag met allerlei activiteiten: van roeien tot mountainbiken en van volleybal tot GPS-tocht. Daarnaast zijn er ontmoetingen met bekende sporters en sporters die zelf ook diabetes hebben. De medische leiding is in handen van kinderarts Roel Odink van het Catharina ziekenhuis uit Eindhoven en zijn team van diabetesverpleegkundigen. Zorgverzekeraar VGZ financiert het kamp als een pilot. Daarmee wil ze onderzoeken hoe betekenisvol een begeleid bewegingsprogramma is voor kinderen met deze aandoening. Als kinderen vroegtijdig ervaren dat diabetes geen beperking hoeft te zijn voor een normale fysieke en mentale ontwikkeling, zorg je ervoor dat ze in staat zijn om hun eigen gezondheid en functioneren blijvend te bewaken. Het initiatief past ook bij het voor VGZ belangrijke kernthema van zorgpreventie.

Nadat hij was gestopt met volleybal besefte Bas van de Goor dat regelmatig sporten juist erg goed was om zijn glucosewaarden onder controle te houden. Reden voor hem om samen met Petra Seegers de Bas van de Goor Foundation op te richten en daarmee initiatieven te ontplooien om zijn ervaringen te delen. Zorgverzekeraar VGZ is ťťn van de zorgverzekeraars van de verzekeraarscombinatie UVIT (Univť-VGZ-IZA-Trias). UVIT heeft bij elkaar 4,2 miljoen zorgverzekerden.


Video - geflipte reporter

Bas Hansen

 


9 aug


De etiketten van sommige voedingsmiddelen voor diabetici bevatten grote, grote leugens !

Als een biscuit zonder suiker te goed om waar lijkt te zijn, dan moet er een reden voor zijn. Waarschijnlijk is de biscuit niet helemaal zonder suiker, wetende dat dit overduidelijk wordt verteld via het etiket ! In deze tijden van de obesitas - epidemie lezen consumenten zeer aandachtig wat er aan voedingsstoffen in een product zit, maar zij lijken de enige die dat doen…. Het USA Congres heeft in 1990 de voedingsindustrie verplicht de voedingswaarden op hun producten te zetten. De Food and Drug Administration heeft helaas niet genoeg personeel om de waarheid van deze voedingswaarden te controleren……

Het resultaat is dat er op de markt een zee van zogenaamde producten voor diabetici zijn met '' weinig caloriŽn" die in werkelijkheid suiker en vetten bevatten. Om de strijd aan te gaan met deze situatie hebben diverse consumentenorganisaties Het initiatief genomen de onverschilligheid van de FDA te repareren door zelf een hondertal producten te testen. En hebben het geheim gevonden… Gedurende de laatste 2 jaar heeft het < Florida Department of Agriculture and Consumer Services > 700 producten getest, waarvan 70 niet aan de wet voldeden. Dat wil zeggen dat 10 % van de etiketten op voeding niet de waarheid vertellen. ConsumerLab.com heeft een oogje over de repen voor diabetici laten gaan: dramatisch: teveel verzadigde vetten, teveel carboidraten, teveel vetten.

Met deze gegevens heb je zin om producten te kopen met een laag caloriegehalte, maar een veel simpelere oplossing is als de mensen mee groenten en fruit zouden eten.

Bron : The Orlando Sentinel

http://sloweb.slowfood.it/sloweb/ita/dettaglio.lasso?cod=3E6E345B11d931DC9EyxIH5D71C2

xxx

 

Zonder Sonja Bakker de zomer door ? - het Anti Bakker Dieet !

- Vermijdt bakkerij produkten
- Vermijdt industrie voeding
- Kies voor voldoende goede vetten en eiwitten
- Kies beperkt voor de langzame koolhydraten
- Kies voor noten, groente en fruit


Archief pagina's : Jan 2006 | Feb 2006 | Mar 2006 | Apr 2006 | Mei 2006
Juni 2006
| Jul 2006 | Aug 2006  | Sept 2006  | Okt 2006


Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats